Høringssvar fra Alvdal kommune

Høringssvar fra Alvdal kommune

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

 

SVAR - HØRINGSUTKAST NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

Kommentarer til ny rammeplan for barnehagen:

 

Barn og barndom

Vi ser det som meget positivt at det er kommet inn i høringsutkastet at alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, og at dette er et overordnet prinsipp som gjelder all barnehagevirksomhet.

 

Livsmestring og helse

Vi ser det som positivt at forebygging av mobbing har blitt fremhevet og at ansvaret barnehagen har for å følge opp dette er poengtert. Det er også bra at barnehagens helsefremmende funksjon er blitt tatt med i utkastet. Det oppleves også positivt at det er blitt satt fokus på at barn skal ha mulighet til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagehverdagen.

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Avsnittet om foreldreråd og samarbeidsutvalg kan oppleves noe tvetydig ved at det kan virke som at foreldrene skal få informasjon om hele barnegruppa og ikke bare sitt eget barn. Dette kan være i strid med personvern og taushetsplikt. Det er ønskelig med en konkretisering på dette.

 

Barnehagens formål og innhold

Vi ser det som positivt at bør er blitt byttet ut med skal.

 

Barnehagens arbeidsmåter

Vi ser positivt på at progresjon blir med som et eget punkt med en tydelighet på hva som forventes at barnehagen.

 

Barnehagens fagområder

Vi ser positivt på at måltidet har kommet inn som en pedagogisk arena.

 

Ansvar og roller

Vi ser det som positivt at ansvaret hos eier, styrer og pedagogisk leder er presisert. Vi savner imidlertid hvilke krav og ansvar som kan stilles til fagarbeidere og ufaglærte i barnehagen. Generelt så oppfattes det som at fagarbeidere og assistenter er noe usynlig i dette høringsutkastet med tanke på at de er en stor del av ansattgruppa.

 

Vurdering

Det er ønskelig med en tydeliggjøring på hva slags forventninger til vurdering av barnets trivsel og utvikling som ligger til grunn for forslaget i utkastet, når det i teksten står at dette skal vurderes fortløpende.

 

Generelt:

 

Det er signalisert at et av målene for den nye rammeplan er å få et mer likeverdig tilbud til alle barn uansett hvilken barnehage barnet går i, ut i fra utkastet kan det være en risiko for at de barnehagene som har høy kvalitet i dag vil bli enda bedre, mens de barnehagene med lav kvalitet vil holde seg på det nivå. Det er ønskelig med temahefter som kan være et bidrag til å forhindre dette.

 

Det kunne med fordel vært henvist til barnehageloven i ny rammeplan, slik det gjøres i nåværende rammeplan, dette er med på å tydeliggjøre forpliktelsene som ligger til forskriften.

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

Erling Straalberg

Rådmann                                                                        

JanneKjeldsen

enhetsleder barnehage

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur