Høringssvar fra Bodø kommune

Tilbakemelding Høring ny Rammeplan 2017

Dato: 17.01.2017

Svartype: Med merknad

Forslag til ny rammeplan fungerer som et tydelig styringsverktøy?

Vi synes at den nye rammeplanen gjør det fordi; Den er mer konkret, sier mer skal en bør, Bra at læringsbegrepet kommer også kommer frem.

Forslag til ny rammeplan fungerer som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet?

Ja det mener vi. Det kommer tydeligere frem hva personalet skal gjøre. De punktene som fremkommer om personalet, skaper rom for refleksjoner. Punktene gjør det lettere å sette krav til hele personalet og ikke bare pedagogene. Rammeplanen er mer konkret og tydelig på skal oppgaver.

Lekens betydning kommer nok tydelig frem. Behøver ikke gjentas gjennom hele rammeplanen.

Forslag til ny rammeplan ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat?

Ja den ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat. positivt at demokrati er tatt med som eget punkt.

Hvilke deler av rammeplanen bør utdypes i veiledningsmateriell? 

Dokumentasjon, Vurdering, Progresjon, Barns medvirkning, Digital praksis, Barn med spesielle behov

Annet

positivt at nasjonal strategiplan for realfag vises i Rammeplanen.

Det bør tydeliggjøres bedre at barnehagene skal utarbeide årsplan, som ordlyden er i den nye rammeplanen kan det mistolkes.

Samarbeid barnehage skole kommer tydeligere frem i rammeplanen, barnehagen skal. I skolens læreplan står det bør. Det må være samsvar. er det pålagt i rammeplanen må det også være pålagt i læreplanen.