Høringssvar fra Agnethe Knudsen

Rammeplan for fremtiden?

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Rammeplanen for barnehager skal være et godt dokument for personalet i barnehagen, og skal legge føringer for arbeidet som gjøres i den enkelte barnehage. Den skal sikre at kvaliteten i barnehagen er tilfredsstillende.

Jeg er usikker på i hvilken grad det er en fordel at rammeplanen er forkortet og ikke så omfattende som tidligere. Det som står er tydeligere (for meg som barnehagelærer), men kan det være vanskelig å forstå hva som forventes/ hva det legges i de ulike kapitlene? Ufaglærte får lite hjelp av rammeplanen til å vise vei for hva som er deres jobb i en barnehage. Synes også at barnehagelærerrollen kommer lite frem, og det bør løftes og tydeliggjøres. Hvor har veilederansvaret ovenfor øvrig personalet blitt av? Synes ikke utkastet tar høyde for at over 50% ikke har barnehagelærer-utdanning.

For øvrig mangler planen en rød tråd mellom lov og forskrift. I den gamle rammeplanen har vi en sterk overføring til lovtekst – dette oppleves som nyttig – og viktig ovenfor ufaglærte. Det skaper en helhet for det viktige arbeidet som utføres i barnehage. Nå som rammeplanen har fått en rekke SKAL, bør den hjemles i sterkere grad mot lovtekst.

Kapittel 1

Synes det står lite om at vi skal danne barn til å ha motstand, våge å ha mot til egne meninger. Dette burde kommet bedre frem i delen om demokrati. Og det kommer heller ikke frem senere under danningskapitelet. Barn bør lære kritisk tenkning, og våge å mene noe annet enn flertallet?

Er svært fornøyd med at «Livsmestring og helse» har fått plass i ny rammeplan.

Kapittel 3

Leken er selve kjernevirksomheten i norske barnehager. Dette er det viktigste i barnas barndom, og det er gjennom lek vi utvikler oss og lærer. I forslag til ny rammeplan har lek fått lite plass – og det som har fått plass virker veldig instrumentelt – og mer som et verktøy for å oppnå annet. Leken skal være frivillig, spontan og fylt med glede. Den skal oppstå der og da. I lek får barna utforske hvem de er i møte med andre, og i møte med kunnskap. De får være kreative og oppfinnsomme. Dette kommer ikke så godt frem i utkastet – og jeg mener det bryter med det regjeringen uttaler: at leken skal ivaretas etter den nordiske modellen. Med ny rammeplan er jeg usikker på fremtidens plass for lek i det norske samfunnet.

Tekstbemerkning under overskrift «barnehagen skal ivareta barnas behov for lek» punkt 4 under personalet skal: - observere, analysere, støtte, delta i og berike leke på barnas premisser. Her burde man endre rekkefølgen. Det viktigste først, og det er å delta i leken. Det er gjennom å delta at man kan få observert, analysert og støttet leken.

Til overskriften «barnehagen skal fremme kommunikasjon og språklig kompetanse», dette kapitelet burde heller hete: «Relasjoner og samspill» - en del av det som står under passer til dette, samtidig som rammeplanen godt kan ha mer om dette temaet.

Kapittel 4: Barnehagens arbeidsmåter

Jeg savner arbeidsmåter som ivaretar det nytenkende, eksperimenterende og kreative menneske. Får vi skapende og kreative mennesker ut ifra disse arbeidsmetodene? Det må legges sterkere føringer slik at vi sikrer dette.

Kapittel 8: Overganger

Gode beskrivelser av hvordan man i samarbeid med hjemmet skal skape gode overganger. Likevel er det viktig å påpeke at rammevilkårene for å få til de beste overganger ikke er tilstede. I dag gir de fleste arbeidsgivere inntil 3 dager for tilvenning i barnehage. Dette ser vi at ikke er tilstrekkelig, og all ny forskning på de minste i barnehagen mener også at 3 dager ikke vil være nok. Det er mye vi kan tilrettelegge for, slik at vi skal få gode overganger, men her må man se videre. Vi må få til en endringsforståelse slik at arbeidstakere kan følge opp barna sine i en slik periode.