Høringssvar fra Espira Ormadalen barnehage

Høringssvar på forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Kap 1. Det er bra at barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Det er viktig at barndommens egenverdi blir løftet fram og at barnehagen skal ha en helhetlig tilnærmimg til barnas utvikling. Det er og en viktig presisering at barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg. Særlig viktig er det at omsorg får sin viktige plass sammen med lek, læring og danning.

Det er viktig at det verdigrunnlaget som den norske barnehagen har bygget på fortsatt videreføres, at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Det er og særlig viktig at det legges vekt på at vi skal ha respekt for barnets opplevelsesverden.

Vår opg er å legge tilrette for å fremme demokrati der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 

Det er bra at den nye rammeplanen vektlegger at barnehagen skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Og bidra til at alle barn førler seg sett og anerkjent for den de er. Særlig viktig er det at rammeplanen uttrykker at mangfold er en ressurs og at barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Det er og viktig at rammeplanen legger vekt på at barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan få støtte i å mestre motgang og bli kjent med egne og andres følelser.

Kap 2. det er bra at rammeplanen viderefører barnas rett til medvirkning og at barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder. det er bra at det fremheves at de yngste barna har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.

kap 3. Det er viktig at rammeplanen slår fast at foreldrene har hovedansvaret for barna sin oppdragelse og at barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene.

kap 4 Det er bra at det legges vekt på å inkludere barnehagen i nærmiljø og lokale forhold.

kap 5 Viktig at det fremheves at barnehagen skal se fagområdene i sammenheng og at alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

kap 6 her blir ansvaret som eiger kommunisert tydelig. Særlig viktig er det at det presiseres viktigheten av et kompetent pedagogisk personale for å sikre god kvalitet.

kap 7. slår fast viktigheten av at den pedagogiske virksomheten skal planlegges og vurderes og at planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling. særlig viktig er det at det fremheves at et etisk perspektiv skal ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn.

kap 8. særlig viktig at det legges vekt på trygghet og tilhørighet i tilvenning i bhg. Viktigheten av at foreldre kan bruke den tiden de trenger for å se barnet bli trygg i et nytt miljø. 

bra at det og fokuseres på viktigheten av god overgang mellom bhg og skole og at bhg skal legge tilrette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å starte på skolen.

kap 8.