Høringssvar fra Anonym

Kvalitet i barnehagen? Bedre rammevilkår før ny rammeplan!

Dato: 18.01.2017

Svartype: Med merknad

Andelen små barn i barnehagen har økt betydelig de siste årene. Ny lov om barn født i sept - okt gir rett på plass fra den mnd de fyller 1 år, eller før ved avtale. ( §12 a). Dersom foreldre lager avtale med barnehagen kan barn i dag begynne helt ned i 10 måneders alder. Disse barna har et betydelig større omsorgsbehov, noe som krever både kompetente voksne og nok voksne for å klare å ivareta de på en god måte. Barnehageansatte skal skape trygge og gode relasjoner med barna. De må være sensitive og nære, og evne å ta barnas perspektiv, og på den måten forstå barnas måte å kommunisere sine behov på. Før fylte 12 mnd skjer det mye i forhold til tilknytningsdannelsen. Stabilitet og kvalitet er derfor nøkkelord for en god og trygg tilknytning.

I høringsutkastet for ny rammeplan blir oppstart i barnehagen omtalt (Kap 8, s 20). I en setning under Kap 2, "barns medvirkning" blir også de yngste nevnt. Ellers har de yngste som nå også innebærer «0 – åringen» ikke fått noe spesiell plass i utkastet. Kapitel 8 om tilvenning legger føringer som krever at det er nok voksne, og kompetente voksne for å kunne oppfylle kravene. " Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen". "barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn". Videre står det at barnet skal ha tett oppfølging. Gruppestørrelsen, voksentetthet og kompetansen hos de voksne vil ha alt å si for kvaliteten på tilbudet til de yngste. Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder pedagogdekning og antall barn per voksen. (barnehagefakta.no) Dette igjen fører med seg store kvalitetsforskjeller.

Jeg blir både opprørt og trist av å lese i media om barnehager hvor det er en ansatt på 12 småbarn før den neste kommer på jobb. Der småbarnsavdelinger er blitt "kampen for tilværelsen", den som skriker høyest får et fang. At utrygge små barn skal måtte gå å gråte uten å få trøst fordi det er for få voksne på jobb til å rekke over alle barna og behovene deres. Dette er på ingen måte forsvarlig, og det går imot alt en lærer om småbarnspedagogikk gjennom barnehagelæreutdanningen. På nyheter og i aviser kan en i disse dager lese om studie gjort i 85 kommuner der de fant at 1-2 åringene går med forhøyet stressnivå i kroppen sin gjennom barnehagedagen. Og at dette synker på dager der de er hjemme. "Stresshormonet aktiveres når barna opplever en situasjon som er vanskelig for dem å takle alene".http://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnehagebarn-stresset-av-lange-dager-9689b.html

Den nye rammeplanen skal innføres allerede i August 2017. En bemanningsnorm/pedagognorm kommer ikke før tidligst 2020.Om kvaliteten i den norske barnehagen skal heves med den nye rammeplanen slik politikerne ønsker, burde rekkefølgen vært motsatt.