Høringssvar fra Bjørnestien barnehage

Høring av ny rammeplan for barnehager.

Dato: 16.12.2016

Svartype: Med merknad

Bra at den har blitt kortere.

Veldig mye SKAL gjennom hele planen. Skal er nevnt 230 ganger. Dette legger sterke føringer på hva personalet skal gjøre og ikke minst hva personalet skal rekke over av områder.

Lite om barn med funksjonsnedsetting. Fint at det står at barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det ordinære tilbudet.

Barnehagens verdigrunnlag har blitt tydeligere. De ulike punktene kommer tydeligere fram når de har valgt å dele dem opp (eget punkt om danning, demokrati, osv.)

Nytt punkt i rammeplanen: Bra med et nytt området: Livsmestring og helse. Her blir det brukt personalet SKAL hele 10 ganger. Det er kanskje litt i overkant. Veldig mye personalet skal … Måltider har fått en stor plass i rammeplanen og det er viktig, men det legger også veldig sterke føringer på hva som er viktig. Det må kanskje en bemanningsnorm til for alle yrkesgrupper i barnehagen før dette punktet kan utføres.

Hvordan kan personalet forebygge overgrep? Personalet skal ha kjennskap til opplysningsplikten og de skal arbeide for å oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Hvis dette skal være mulig må personalet få mer kunnskap om særlig seksuelle overgrep mot barn.

Samarbeid mellom hjem og barnehage – ha med ansvaret som pedagogiske personalet har i forhold til veiledning av foreldre. Mange foreldre trenger veiledning og støtte og mye av samarbeidet mellom personalet og foreldre kan i perioder bestå av veiledning. Planen legger opp til en velfungerende og kompetent foreldregruppe.

Lek – leken har liten plass i planen. Og den er også spredd utover så det hele blir litt utydelig. Kan med fordel skrives om. Leken bør få en mere sentral plass i hele planen. Lek og læring bør henge mere sammen.

Når det gjelder sosialkompetanse på s 9 så synes vi vennskap ,få venner kan være et vanskelig begrep og bruke ,det kan føre til ekskludering og problemer innad i gruppen så vi foreslår at oppleve gode relasjoner og oppleve felleskapet er bedre .

Veldig bra at det under kropp bevegelse og helse er nevnt risikolek.

Viktigheten av å jobbe med mangfold, ulikheter osv. kommer veldig bra frem.

Barnehagens digitale praksis – sånn det er formulert nå er det veldig skole rettet. Dette er barn fra 1-5 år det er snakk om. Viktig at barn lærer å forholde seg til digitale verktøy, men det er de voksnes ansvar. Det er ganske voldsomt å skulle snakke med barn i denne aldersgruppen om digital dømmekraft. ANSATTE skal ha digital dømmekraft. Og barna skal få kjennskap til digitale verktøy. Men i barnehagen skal de voksne være tett på når det skal brukes digitale verktøy.

Fagområdene – retter seg veldig mot skolen. Barnehagen skal kunne stå for seg selv og ha en egen verdi. Sånn det er formulert nå legger de opp til at fagområdene skal nærme seg fagene i skolen.

Ansvar og roller – Barnehageeier får stor plass. Og barnehageeier er viktig. Det er de som har det juridiske ansvaret. Men fagarbeider/ assistenter er ikke nevnt, de bør også få en arbeidsbeskrivelse. De blir bare beskrevet som øvrig personale. Kan med fordel skrives om.