Høringssvar fra Askeladden barnehage

Profesjonen MÅ tillegges metodeansvaret!

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg tar meg ikke bryet med å kommentere utkastet i sin helhet, basert å følgende resonnement; 

Formuleringen «Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov» ikke er tatt med videre fra den nåværende rammeplanen. Der det i forrige rammeplan var definert som et pedagogisk lederansvar å " ha(r) ansvar for planlegging, dokumentasjon, og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/ hun har ansvaret for" , er dette nå redusert til følgende formulering: "den pedagogiske lederen skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnegruppen han eller hun leder eller innenfor utvalgte områder". På den måten er pedagogisk leder tillagt en iverksettende rolle, noe som gir inntrykk av at det er noen andre som sitter med svarene for hva det er som skal iverksettes. Når det skjer i kombinasjon med at eiers juridiske ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet fremheves mens man har glemt å framheve styrer og barnehagelærers overordnede faglige og etiske ansvar for det samme, er dette bekymringsfullt, og årsaken til mistilliten fra fagfeltet overfor KD i denne saken.  De faglige og etiske forpliktelsene må ivaretas av dem som har kunnskap om barn og som daglig er tett på barna- nemlig profesjonen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I høringsutkastet står videre om pedagogisk leders rolle beskrevet på følgende måte:" den pedagogiske lederen skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet han eller hun leder eler innenfor utvalgte områder".

 

 

 

 

 

 

 Hvis det ikke er de med fagkunnskaper om barn og barnehage som gjennom sin kompetanse blir tillagt ansvaret for de metodiske valgene barnehagepedagogikken hviler på- ja kan det stå hva som helst i rammeplanen. Tolkningsrommet vil uansett være tillagt eier, og vi vil se en ny æra i norske barnehager der barnets beste kommer vil være sekundært og "faglig skjønn" vil være et fremmed begrep. Styringsvilje og egne agendaer (ikke minst økonomiske) på eiersiden vil styre barnehagepedagogikken. 

Derfor: det MÅ presiseres i ny rammeplan at