Høringssvar fra Anonym H2514761 171154

Dato: 17.01.2017

Svartype: Med merknad

Innspill Ny Rammeplan

  • Ansvar og roller.

Det er bra å få med de ulike rollene og ansvarsfordelingen, men i og med at barnehagens personale består av flere enn styrer og pedagogiske ledere, er det også nødvendig slik vi ser det å ta med øvrig personale som barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og assistent. Det er viktig at alle ansatte har et eierforhold til sitt arbeid og sitt ansvarsområde.

 

  • Vanskelige ord. Det er brukt mange vanskelige ord i RP

Ord som bærekraftig samfunn, nasjonale minoriteter og andre minoritetsgrupper, matproduksjon er vanskelige og overordnede begreper som bidrar til at planen fremstår som byråkratisk. Viktig at planen blir lesbar for alle.

 

  • Økonomi

Det er ikke avsatt  økonomiske midler for implementering av ny rammeplan. 

  • Tilrettelegging av tilbud for barn som trenger ekstra støtte.           Her blir det viktig med bemannigsnorm. Dette gjelder for alle barn og de voksne. For å kunne tilrettelegge for alle barn er det viktig at de voksne er tilstede der hvor barna er i hverdagen. For at det skal være mulig er det viktig med nok voksne.

 

  • Lek – en viktig arena for utvikling og læring

Da lek er den viktigste aktiviteten i barnehagen og som favner omsorg, sosial kompetanse og språk og kommunikasjon, mener vi at den har fått for liten plass i ny rammeplan. Det som står om lek er avgjørende for hvordan personalet bevisst jobber utfra barnets lek. Derfor savner vi noe under avsnittet som omhandler lek.

  • Veiledningsmateriell. Viktig at det blir laget veiledningsmateriell som barnehagene kan bruke.