Høringssvar fra Eidsberg kommune, Barnehagekontoret

Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Virksomhet barnehage i Eidsberg kommune.

Dato: 05.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  fra Virksomhet barnehage i Eidsberg kommune.

 

I Eidsberg kommune har vi lest det nye forslaget med stor interesse, og det er jobbet med dokumentet i de ulike personalgruppene i våre kommunale barnehager. Dette høringssvaret er en oppsummering av dette arbeidet.

Ut ifra et barnehageperspektiv og barnehagefaglig synspunkt, mener vi at forslaget til ny Rammeplan vil kunne fungere godt både som styrings- og arbeidsdokument. Vi har dog noen synspunkter på enkelte formuleringer og fokusområder i utkastet.

 

Som styringsdokument: Ordet skal benyttes betydelig hyppigere enn tidligere, da det sto bør. Dette er både positivt og samtidig utfordrende. Det positivt fordi det forplikter, myndiggjør og tydeliggjør oppgavene til barnehagelærer. Dette er også med på å heve fagprofesjonen og omdømmet for yrkesgruppen. På den annen side fører et «skal» mye med seg i form av forpliktelser vi ser det kan være utfordrende å skulle fylle, dersom nåværende bevilgnings- og ressursnivå opprettholdes. Barnehagelærerne «skal veldig mye», og vi har noen betenkeligheter rundt hvorvidt dette kommer barna til gode, eller om det fjerner barnehagelærer mere vekk fra barnegruppa. Barns beste kommer mye tydeligere fram i dette forslaget – det er bra- og det er på høy tid at det blir tatt til orde for at barnet må stå i sentrum. Dokumentet belyser barns måte å lære på- barn som sosiale aktører – og det ivaretar fokus på barns egenart, ulikhet og sensitivitet bedre enn i tidligere Rammeplan. Vi savner allikevel begreper som kjærlighet, varme og omsorg – basale behov for å jobbe med god utvikling hos små ( hos alle) barn.

Vi savner linking til formålsparagrafen/loven, og dokumentasjon over hvilken forskning er brukt som grunnlagsmateriell – bakgrunns materiell.

Som et arbeidsdokument for barnehagepersonalet oppleves forslaget som

ryddig og tydelig. Dokumentet er oversiktlig, med gode overskrifter og et godt språk som når alle barnehagens faggrupper. Tydelighet med hensyn til ansvar og roller er med på å løfte pedagogprofesjonen

Vi tenker at når ny Rammeplan etter hvert er implementert i barnehagene, vil dette kunne være et godt dokument å lage årsplan ut ifra, Forslaget er oversiktlig, har færre mål, er godt skrevet, er et tydelig og komprimert dokument, som kan brukes i praksis, i det daglige.

Vi tenker også at det blir lettere å benytte ovenfor politikere, med hensyn til å formidle barnehagens innhold, ressursbehov m.v

 

 

På den annen side mener vi at fremstillingen rundt Ansvar og Roller har noen utfordringer: Vi mener f.eks. at det burde defineres tydeligere hva som menes med personalet. Hvem er det? Fagarbeider, assistent - begrepene er utelatt

Det bør landes på betegnelse rundt pedagogene. Skal det hete barnehagelærer/ pedagogisk leder/ førskolelærer.

 

 

Vi mener videre at leken har fått for liten plass i forslaget til ny Rammeplan. Lek er barnas viktigste arena for barns medvirkning. Lekens egenverd må komme tydeligere fram. Leken er her beskrevet som instrumentell, vi savner mer fest, humor, at det er spennende og ar barnehagehverdagen – barnets oppvekst skal fylles med glede. 

Ta vare på øyeblikket, barns uforutsigbarhet og de voksnes tilstedeværelse.

Et stort savn og etter vår mening en stor mangel i forslaget, er en bemanningsnorm – dette burde kommet plass samtidig med ny Rammeplan.

 

 

Det er bra at mangfold blir framhevet.

Barn, personale og foreldre, kultur, funksjonsevne, ressurser hos den enkelte. Mangfold er så mye mere enn minoritetsspråklige barn. Dette synes vi forslaget ivaretar på en god måte.

 

Det er også veldig bra at samtykke bra framheves.

 

Vi mener videre at forslaget ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat.

Noe vil nok trigge enkeltes personlige standpunkter, men dette gir innspill til refleksjon, bevisstgjøring av forventninger og profesjonalitet.

 

Vi mener at noen deler av høringsutkastet bør utdypes i veiledningsmateriell:

 

  • Fagområdene – disse burde ligge som en nettressurs i stedet for mange temahefter som ikke brukes
  • Veileder rundt begrepet «Danning»
  • Eks. Språk , sosial kompetanse – gode arbeidsverktøy
  • Dokumentasjon av progresjon – hvordan? Verktøy.

NB! Må ikke blir for oppskriftsmessig/ instrumentelt, men gi rom for lokale tilpasninger

  • Digitale verktøy
  • «Helhetlig læringsbegrep» må utdypes – defineres bredere /tydeligere