Høringssvar fra Anonym

Høringsuttalelse vedrørende ny rammeplan for barnehage

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad
  • Positivt at forslaget har fokus på barndommens egen verdi, leik og barnehagepedagogikkens helhetlige læringssyn
  • Rammeplanteksten må sikre at det er det pedagogiske personalet i barnehagen som har det pedagogiske ansvaret for tilbudet som gis – altså at pedagogene i barnehagen har metodefrihet.
  • Rammeplanteksten må også være tydelig på at det ikke skal utarbeides læringsmål for barn i denne aldersgruppa. 
  • Positivt med SKAL formuleringer. Dette forplikter personalet
  • Det hjelper ikke å si at barns medvirkning er så viktig hvis det ikke vises gjennom hele rammeplanen som en rød tråd og bør nevnes i alle fagområdene.

  • Er Rammeplanene tydelig nok på hvordan en god årsplan skal være og hvordan progresjon skal synligjøres?