Høringssvar fra Flatefjell Andelsbarnehage

Dato: 17.01.2017

Svartype: Med merknad
  • Rammeplanen er mer konkret og presis i dette høringsutkastet. Et godt arbeidsverktøy for alle.
  • Alle syv fagområdene er med i denne RPL også, de er skrevet med lite tekst, men med mange punkter i forhold til hva barnehagen skal bidra med og hva personalet skal gjøre.
  • Det er brukt mere skal og mindre bør i dette utkastet, det gjør det enda mer forpliktende.
  • Et helhetlig læringssyn på barn skinner igjennom. Leken er godt ivaretatt slik vi ser det.
  • Under avsnittet «livsmestring og helse» er det skrevet om både mobbing og krenkelse, noe som er aktuelt og vært en del oppe i det siste.
  • I forhold til vurdering av barn står det at det skal dokumenteres når det er nødvendig. Det gjør at vi må ta gode observasjoner og ivareta alle barna, men at vi ikke trenger å kartlegge mer enn det vi gjør i dag.
  • Bra at den er kort og aktuell med tanke på hva som er «inn i tiden»

 Hva vil vil endre?:

  • Vi så på henvisningene til lover og paragrafer. Vi vil gjerne at formåls paragrafen siteres i RPL.
  • Mer om viktigheten av tilknytning og trygghet. Oppstart av de minste barna i bhg.