Høringssvar fra FJordvangen barnehage SA

Høring om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 12.01.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring av 20. oktober 2016 fra Kunnskapsdepartementet med frist for synspunkter og kommentarer innen 20. januar 2017. I det følgende vil vi komme med våre synspunkter på høringsnotatet.

 

Gjeldende rammeplan er tydelig på hva målet med rammeplanen er:    

 

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet (KD, 2011, s. 4).   

 

Her kommer dagens forskrift med en vesentlig avklaring som bør med også i ny rammeplan: Rammeplanen er en forpliktende ramme for personalets arbeid. Overfor eiere, foreldre og tilsynsmyndighet skal rammeplanen ha en informativ funksjon. Dette bør ikke bare skrives inn i ny rammeplan, utkastet bør også gjennomgås med dette i mente. En rammeplan bør begrense seg til å være nettopp det, dersom den skal kunne fungere som et godt arbeidsdokument for personalet. Avsnitt og kapitler som har andre funksjoner bør tas ut.

 

Av ovenfor nevnte grunn bør kapittel 6 i rammeplanutkastet derfor gjennomgås grundig, og vurderes å kuttes. Vi antar at intensjonen med kapittel 6 er å beskrive ansvarsfordelingen mellom dem rammeplanen skal være et arbeidsdokument for; personalet i barnehagen. Dette målet mener vi oppnås bedre i tredjeutkastet fra rammeplanutvalget ledet av Elin Eriksen Ødegaard, enn i høringsnotatet som nå foreligger. I tredjeutkastet beskriver man hva barnehagen skal arbeide for, hva barnehagelærere skal ha et særlig ansvar for og hva hele personalet skal gjøre, både når det gjelder omsorg, lek, læring og arbeidet med fagområdene.

 

Dersom kapittel 6 mot formodning beholdes, ber vi innstendig om at følgende setning tas inn: «Styreren og de pedagogiske lederne har det overordnede faglige og etiske ansvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet». Rammeplanutkastet er utydelig på dette ansvarsforholdet. I en rammeplan kan det ikke stå at «det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring» (høringsnotatet, s. 17). Rammeplanen er ikke først og fremst et arbeidsdokument for barnehageeiere, det er en læreplan som skal virke som en juridisk ramme for de faglige og etiske vurderingene som barnehagepersonalet tar.

 

Gjeldende rammeplan understreker betydningen fagkunnskap har for barnehagens kvalitet, og under utdypingen av barnehagens samfunnsmandat står det per i dag at: «Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov» (KD, 2011, s. 8). Fagkunnskapenes rolle har ikke blitt mindre viktig i barnehagesektoren og sitatet bør derfor tas med over i ny rammeplan.

 

I dag er det kun for stillingene pedagogisk leder og styrer at det stilles krav til en utdanning som gir kompetanse til å lede det faglige og etiske arbeidet i barnehager, barnehagelærerutdanning. Det er dermed slik at barnehagelærerprofesjonen i stor grad forvalter det samfunnsmandatet departementet gir barnehagen. Å iverksette en rammeplan, både en ny og å videreutvikle arbeidet med rammeplanen når den har fått gjelde en tid, krever omfattende læreplanforståelse og inngående kjennskap til de øvrige relevante juridiske føringer, etiske tenkemåter og fagkunnskap om å lede barnegrupper og barnehagens personale. Det krever også nær kjennskap til den enkelte barnegruppe og andre lokale forhold. Det er derfor åpenbart at det er styrerne og de pedagogiske lederne som må ha ansvaret for de etiske og faglige vurderingene. Disse vurderingene bør gjøres i tett samarbeid med det øvrige personalet slik at de kan bidra med sin kompetanse og kjennskap til barnegruppa. Styrerne og de pedagogiske lederne kan ikke reduseres til en gruppe som det fra departementshold «forutsettes» at eiere lytter til. De må sikres handlingsrom til å realisere samfunnsmandatet i tråd med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov.

 

Høringsnotatet er ikke tydelig på hvor metodeansvaret og ansvaret for både de daglige og de overordnede etiske og faglige vurderingene skal ligge. Derfor må denne presiseringen fra gjeldende rammeplan tas med inn i den nye rammeplanen: «Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov» (KD, 2011, s. 53). Metodeansvaret og det faglige og etiske ansvaret må ligge hos dem som har fagkunnskapene til å forvalte dette ansvaret, barnehagelærerne.

Vedlegg