Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Høringssvar fra Folkehelseinstituttet vedrørende Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Folkehelseinstituttet vedrørende «Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver»

Vi viser til høringsbrev 30.10.16 om uttalelse i sak om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet med høringsfrist 20.01.17. Folkehelseinstituttet bifaller i all hovedsak forlaget til ny rammeplan. Vi vurderer at forslaget fungerer som et tydelig styringsdokument, og er velegnet som arbeidsdokument for barnehagepersonale. Det ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat.

 Følgende endringer fremheves som positive: Endringene som er gjort for å tydeliggjøre barnehagens forpliktelser og oppgaver gjør rammeplanen mer oversiktlig og enklere å navigere i. Endringene i struktur (uten delkapitler) fungerer godt og kapittel 6 om ansvar og roller i barnehagen er opplysende og tydelig, og et verdifullt tilskudd til rammeplanen. Vi anser det som en styrking av rammeplanen at formuleringen om at barnehagen skal bidra til å fremme barns psykiske og fysiske helse er tatt inn til fordel formuleringen om at barnehagen skal gi trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det er også positivt at det er lagt inn en tydeliggjøring av barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering. Det er FHI sin mening at barnehagene ved hjelp av enkle kartleggingsverktøy kan følge med på enkeltbarn og fange opp de som kan trenge ekstra oppfølging. Videre anser vi det som en forbedring av rammeplanen at det nå kommer tydeligere fram hvilke føringer barnehagen skal forholde seg til i tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte.

Følgende endringer fremheves som negative:

Setningen «Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse» som står i den innledende delen av nåværende rammeplan er fjernet. Det kommer stadig ny forskning om hvilke kvaliteter i barnehagen som i særlig grad bidrar positivt i barns utvikling. Det er viktig at de som jobber i barnehagene følger utviklingen og at deres kompetanse heves i tråd med ny kunnskap om kvalitet i barnehagen. Vi foreslår at denne setningen tas inn igjen i rammeplanen slik at barnehagene får et initiativ til å igangsette aktiviteter for å utvikle personalets kompetanse spesifikt om kvalitetsutvikling i barnehagen.

For øvrig stiller FHI seg bak de endringene som er foreslått.

FHI har følgende innspill til hvilke deler av rammeplanen som bør utdypes i veiledningsmateriell:

Barnehagen som en forebyggende og helsefremmende arena

For at barnehagen skal kunne ha en forebyggende og helsefremmende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller bør det utarbeides en veileder til personalet med fokus på følgende punkter

  • Retningslinjer for hvordan barnehagen kan oppdage og dokumentere avvikende utvikling
  • Generelle retningslinjer for forebygging av psykiske og fysiske plager
  • Spesifikke tiltak for forebygging av de vanligste psykiske og fysiske plagene
  • Generelle retningslinjer for helsefremmende tiltak
  • Generelle retningslinjer for tiltak som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, og minimerer konsekvensene av sosiale forskjeller

Det bør også utvikles retningslinjer for hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for å utvikle gode og trygge relasjoner til alle barn, og hvordan de kan foreta en strukturert oppfølging av barns utvikling.

Barnehagen for barn med særskilte behov

For at barn med særskilte behov i størst mulig grad skal ivaretas i barnehagen bør det utarbeides en veileder til personalet med fokus på følgende punkter:

  • Retningslinjer for hvordan barnehagen kan oppdage og dokumentere avvikende utvikling
  • Generelle retningslinjer for tilrettelegging i barnehagen for barn som har behov for det
  • Spesifikke retningslinjer for tilrettelegging for barn med de vanligste psykiske og fysiske plagene