Høringssvar fra Fellesorganisasjonen

Høringssvar - Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for nærmere 28 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere

 

Mange av FOs medlemmer jobber med utsatte barn og familier. FO er derfor særlig opptatt av hvordan barnehagen kan bidra til tidlig innsats og best mulig hjelp til barn og familier i en vanskelig livssituasjon.

Barnehagen er et unikt sted hvor man skal kunne fange opp barn som av ulike grunner strever. Ansatte i barnehagen er i en særstilling når det gjelder å observere og få informasjon om omsorg, helsetilstand og livssituasjonen til barn under skolepliktig alder. Ansatte i barnehagen må derfor ha god kompetanse på å identifisere tegn på omsorgssvikt og ha god kontakt med øvrige helse- og velferdstjenester som barnevern, helsestasjon osv.

 

Det er bra at rammeplanen kortes ned og at det i større grad fokuseres på rettigheter og plikter. Vi er særlig opptatt av at det i planen må komme fram hvilke rettigheter og plikter ansatte har når det oppstår grunn til å tro at et barn for eksempel opplever omsorgssvikt. En kortere og mer presis rammeplan må derfor være så tydelig at den bidrar til å gjøre det enklere for personalet å overholde opplysningsplikten.

 

I tillegg må rammeplanen bli tydeligere på flere områder enn nevnt i oversendelsesbrev

 

  • Tydeligere føringer for barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing.  
  • Tydeligere krav til at barnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse.  
  • Tydeligere føringer i barnehagens arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering, knyttet til foreldresamarbeid. Gode og veiledende, foreldresamtaler er viktig i et forbyggende perspektiv.
  • Tydeligere føringer for tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

 

På tross av at antall bekymringsmeldinger fra barnehagene til barnevernet har økt, er antallet bekymringsmeldinger fra barnehager relativt lavt. Fagfolk mener i den forbindelse at det foregår en underrapportering. Iflg SSB, kom for eksempel 7,6 prosent av meldingene i 2013 om omsorgssvikt fra barnehageansatte. Dette er svært bekymringsfullt og noe rammeplanen må forholde seg til.

Med bakgrunn i dette, mener FO formuleringen siste avsnitt s. 5 – under overskriften «Livsmestring og helse» - er for vag og lite forpliktende. Vi mener at det ikke er tydelig nok ”å ha et bevisst forhold til” eller ”å kjenne til”. I oversendelsesbrevet viser departementet til rammeplanen fra 2006 hvor en svakhet var en del «bør» bestemmelser og vag og skjønnsmessig ordlyd som kunne skape tvil om innholdet i forpliktelsen. FO mener at dette gjelder også for teksten som det her vises til.

FOs forslag nytt 4. avsnitt.

 

Vi foreslår å erstatte nåværende avsnitt 4 med følgende:

«Gjennom daglig og nær kontakt med barna og deres foresatte er barnehagen i en sentral posisjon hvor den observerer og mottar informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Barnehagen skal være bevisst at enkelte barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Ansatte i barnehagen må ha kunnskap om, rutiner for og tiltak til å forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Personalet skal kjenne til og overholde opplysningsplikten til barnevernet slik at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Ved samarbeid med barnevernet må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk, herunder barnevernloven respekteres og overholdes. Når barnehageplass er et (benyttet) tiltak fra barnevernet har barnehagen, i samarbeid med barnevernet, ansvar for å påse at tiltaket har virkning etter sin hensikt. Barnehagen har også plikt til å bistå barnevernet i oppfølging av et konkret barn. Barnehagen og barnevernet har felles ansvar for et generelt samarbeid basert på jevn og formalisert kontakt, felles mål for barnet og relevant kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og arbeidsform».

 

Veiledningsmateriell:

FO ser fram til støtte- og veiledningsmateriellet som skal utarbeides for å ivareta sektorens behov for annen informasjon og veiledning for oppfølging av barn i risiko. Bufdirs nettressurs for samarbeid mellom skole og barnevern er et eksempel på hvordan slikt materiell kan utformes. https://www.bufdir.no/barnevern/Fagstotte/Barnevern_og_skole/

 

Med vennlig hilsen

 

 

Sign                                                                         sign

Mimmi Kvisvik

Inger Karseth

Forbundsleder

Rådgiver