Høringssvar fra Anonym

Merknader til høringsnotat

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Lek

Barn lærer mest av å være sammen med andre barn, så vær så snill å vern om leken i barnehagen. Leken er barnas viktigste arena for å utvikle seg. Dette må rammeplanen være tydelig på, også i forhold til personalets rolle i leken. Det er positivt at det er fokus på læringsbegrepet, men la ikke barnehagen bli en førskole. 

Ansvar og roller

Det er positivt at det nå står at barnehagen skal/må i stedenfor bør/må. Dette gjør at det settes mer krav til mer kompetanse hos de ansatte.

I forhold til metodefrihet er det absolutt barnehagens pedagogiske personale som bør ha ansvar for å velge metoder og verktøy i det daglige pedagogiske arbeidet. Dette må komme tydeligere frem i rammeplanen. Viktig å ta med fra den gamle planen: "den enkelte BHG står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov". Ansvar er makt og kan bli misbrukt. Viktig at vi som jobber med barna har god innflytelse. 

Det er bare styrere og pedagogiske ledere som er nevnt i den nye planen. Hva med barnehagelærere, barne-og ungdomsarbeidere og øvrig personale? 

 

Samarbeid hjem/barnehage

Det er viktig med et godt foreldresamarbeid, men hvor mye skal vi legge til rette for foreldrenes individuelle ønsker (les: 3.avsnitt linje 4). 

 

For lite om tilvenning i barnehagen! 

 

Forslag til nye temahefter:

-veiledning av barnehagepersonell

-IKT