Høringssvar fra Anna Utseth

Øk bemanningen for å oppnå målene i rammeplanen

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar på høringsutkast av rammeplan :

Tydeligere som styringsdokument?:

 • Kap 6. Ansvar og roller gir oversikt over de ulike rollene i personalgruppen. Det er konkret, oversiktlig og gir trygge rammer.
 • Det er mange skal og det er bra slik at man føler man er pålagt å gjøre det. Det gir føringer i praksis. Det er såpass viktig at jeg syns det bør utheves/understrekes, slik at det kommer bedre fram og blir lettere å se.
 • Det er et godt veilednings- og refleksjonsgrunnlag.
 • Jeg synes det er bra at det er lite fagutrykk slik at alle, inkludert foreldre kan forstå innholdet.

 

Egnet som arbeidsdokument?

 • Det er mer konkret og tydelig, og derfor lettere å bruke som veiledning.
 • Det er flere skal i stedet for bør og det gir bedre føringer på hva man må gjøre.
 • Kap 5. Barnehagens fagområder er veldig tydelig og her også er det mange skal som gir klare retningslinjer på hva man skal tilrettelegge for barnas hverdag. Det er tydelig fokus på voksenrollen.

 

Samfunnsmandat?

 • Det er flere nye ord som er veldig viktig at det blir fokus på. Ord som mobbing, livsmestring, helse, omsorgssvikt, tidlig innsats understøtter samfunnsoppdraget sammen med formålsparagrafen. Det er alle begreper som er viktige i samfunnet. Det har heldigvis blitt økt fokus på det i barnehager også i de siste årene. Jeg synes det er veldig viktig at det står i rammeplanen, slik at at alle har fokus på det.
 • For å få til å praktisere rammeplanen bør den følges opp politisk slik at myndighetene legger til rette for at det er mulig å følge opp. Det setter store krav til kompetanse i personalet. Dette handler konkret om nok bemanning, nok tid til å gjøre, reflektere og administrere. Kompetanseheving og gode videreutdanningstilbud der det medfølger økonomisk støtte. Barnehager med gode rom og nok plass som støtter opp om det pedagogiske. God ledelse blir viktig og at styrer har tid til å drive pedagogisk utviklingsarbeid.

Veiledningshefter?

 • Mobbing er et viktig tema som kan gi katastrofale konsekvenser for barn som blir utsatt for det. Jeg ønsker et veiledningshefte der det står konkret hvordan man kan forebygge mobbing i bhg. Og hva man skal gjøre der og da når det skjer.
 • Barn og seksualitet som gir råd til hvordan personalet skal håndtere dette uten å gi barna skyldfølelse. Og hvordan vi på best mulig skal styrke barn i å eie sin egen kropp. Gi konkrete eksempler på hvordan man kan forhindre overgrep.
 • Samarbeidsorganer som barnevernet, BUP, BFT o.l. hvordan kan man bruke disse organene til hjelp, veiledning og støtte for å hjelpe barn i vanskelige situasjoner på best mulig måte. Her kunne det vært kulepunkter på hvordan man går fram for å sende tilmelding/tilrettelegging på småbarn.

 

Generelt

 • Kap 1. Livsmestring og helse er et veldig viktig tema som det nå er fokus på.  
 • Det har kommet et nytt ord med i fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse og det er flott at det har blitt med. Kosthold og ernæring er viktig, spesielt for barn under utvikling. Og at måltidet blir beskrevet som en pedagogisk arena.
 • Kap 6. Ansvar og roller ønsker jeg skal stå foran innledningsvis slik at det kommer tydelig fram.
 • Når det er snakk om overganger så savner jeg overgangen fra småbarn til storbarn. Det hadde vært fint med noen eksempler på hvordan man tilrettelegger på best mulig måte, slik at overgangen blir så liten og trygg som mulig. Overgang fra bhg til en annen bhg er også veldig vanlig.
 • Jeg savner ordet kjærlighet. Det viktigste man kan gi barna i barnehagen som er uten sine foreldre er akkurat, kjærlighet.
 • Det er stor forskjell på småbarn i forhold til stor barn, savner at det kunne vært tydeligere på småbarn.
 • Liker godt at tanken med rammeplanen er at barna skal ha samme utgangspunkt uavhengig hvilken barnehage/ kommune man kommer fra. Det skaper mindre avstand mellom barna når det gjelder sosial kompetanse og kunnskapsnivå.
 • Kap 4. Barnehagens arbeidsmåter,  under kapittelet Progresjon er også et nytt og veldig viktig tema. For barns utvikling, mestringsfølelse og selvfølelse er det viktig at det får utfordringer og oppgaver man klarer. Veldig bra at det også her er skal.
 • Kap 1. Barnehagens verdigrunnlag  viser tydelig at verdigrunnlaget skal formidles, praktiseres og oppleves.