Høringssvar fra Anonym

Kommentar

Dato: 11.01.2017

Svartype: Med merknad

Bare noen kommentarer til dette.

 

Burder fastsettes et krav om høy bemanningstetthet OG pedagogtetthet.

Mer fokus på lek som læring. 

Barn lærer best av lek og det må oppmuntres så lenge som mulig. 

Sikre trygge uteområder og store nok inne og utearealer for barna.

Sikre nok utetid for alle barn.

Sikre fastsatte rutiner i alle barnehager  i alle kommuner for å avdekke (seksuelle) overgrep og tidlig intervensjon. 

Sikre fastsatte rutiner i alle barnehager i alle kommuner rutiner som forhindrer mobbing blandt barn.

 

Viktigheten målbare resultater er en vits mot en trygg barnehage som skal skape trygge, lekende mennesker for fremtidens verden.