Høringssvar fra Barnehagene i Seljord kommune

Høringssvar fra barnehagene i Seljord kommune

Dato: 19.12.2016

Svartype: Med merknad

Høring om ny rammeplan for barnehage

Kommentarer fra klubbmøte i utdanningsforbundet for barnehagene i Seljord

(Alt som står i kursiv er hentet fra høringsnotatet.)

 • Innhald:

Vi meiner at innhaldsoversikten bør endrast på, slik at innhaldet blir fletta betre saman.

Forslaget vårt er: 

 1. Barnehagens verdigrunnlag
 2. Barns medvirkning
 3. Samarbeid mellom heim og barnehage
 4. Barnehagens formål og identitet
 5. Samisk barnehagetilbud
 6. Barnehagen som pedagogisk virksomhet
 7. Overganger
 8. Barnehagens arbeidsmåter
 9. Barnehagens fagområder
 10. Ansvar og roller
 • Barnehagens verdigrunnlag s. 4-5
 • Overskriftene under bør stå som underpunkter 1.1, 1.2, 1.3 osv.

 

 • Samarbeid mellom hjem og barnehage s.7

«På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.»

 • Personalet må ta hensyn til barnegruppens behov og rammeplanens intensjon. Det bør med som en del når barnehagen skal begrunne sine vurderinger i tillegg til individuelle tilrettelegging.

 

«Gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger om barnegruppens trivsel, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen.»

 • Ny praksis. Konkretiser mer.
 • Ved utveksling av observasjoner og vurderinger. Hva menes? Hva med taushetsplikt?
 • Kan det skrives mer slik: Barnehagen må sørge for å ha rutiner for foreldresamarbeid.

 

 • Barnehagens arbeidsmåter s.10
 • Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gi mulighet til å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Arbeidsmåtene skal bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gi mulighet til å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

 

 • Progresjon s 11

" Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker og materiell og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter."

 • Savner en definisjon av progresjon. Hva menes med progresjon? Redde for en «skolsk» progresjon, hvor det er kunnskapsmål som rår. Eller tenkes det mer mot prosessmål.

 

 • Natur, miljø og teknikk s 14 og 15
 • «Personalet skal:»

«· få erfaring med å bruke naturen som spiskammers»

Det er vel barna som skal få erfaring med naturen som spiskammers.

 

 • Nærmiljø og samfunn s 16
 • «utforsker ulike landskap og blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt»

Dele dette punktet i to punkt

 

 • Ansvar og roller s.17-19

 «Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring.

Barnehageeieren kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold, jf. barnehageloven § 2 åttende ledd. Barnehageeierens lokale tilpasning bør fremgå av barnehagens vedtekter.»

 • Må komme tydeligere fram hva som er ansvaret til lederne i barnehagen
 • Rydde i det som er ped.leder og styrers ansvar. Det som står under ped.leder må stå i samsvar med det som står under styrer
 • styrernes og pedagogiske lederes ansvar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen må komme mer fram
 • Hva skjer hvis barnehageeier ikke vektlegger de ansattes faglig og pedagogiske vurderinger. (Eks hvis eier vil ha et kartleggingsverktøy, som det pedagogiske personale ikke vil ta i bruk ut fra pedagogisk grunngivelse.)
 • For styrer er det mangelfullt ift organisasjonsutvikling, personalutvikling og årsplanasarbeid.

 

 • Årsplan s 19
 • «Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.»
 • Årsplanen skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

 • Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte s20
 • Bruk av ordet barnehage. Det er styrer som har overordnet ansvar for tilrettelegging i barnehagen i samarbeid med ped.leder og i nært samarbeid med foreldre.