Høringssvar fra Arendal kommune

Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 13.12.2016

Svartype: Med merknad

Arendal bystyre støtter høringsforslaget med unntak av punktene nedenfor:

 Sektorens behov for annen informasjon og veiledning må ivaretas i form av støtte- og veiledningsmateriell til ny rammeplan.

 Leken som egenverdi må kommer tydeligere fram i rammeplanen. Det bør inn begreper som fantasi og kreativitet når det gjelder lek.

 Hindre utestenging må inn i setningen - personalet skal forebygge og stoppe diskriminering, mobbing og krenkelser og hindre uheldige samspillsmønster og utestenging.

 Det må være mer tydelighet i forhold til de minste barna når det gjelder fagområdene og særlig området tekst, språk og kommunikasjon

 Rammeplanen må få tydeligere fram hvilket ansvar styrer og pedagogisk leder har for innhold og arbeidsmetoder.

 Barnehagens mulighet til å bruke pedagogisk psykologisk tjeneste til å bistå i arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling må komme tydeligere fram.

 Det er behov for en nasjonal satsing på kompetanseheving i forhold til implementering av ny rammeplan.

Vedlegg