Høringssvar fra Dampsaga Barnehage AS

Høringssvar ny rammeplan

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Rammeplanen gir tydelige og klare retningslinjer for hva barnehagene skal gjennomføre. Den er kortere enn den forrige planen og mer konsis, det er bra.

Vi ser på forslag til ny rammeplan som et godt verktøy å arbeide etter.

Dokumentet har implementert nye områder som digitale verktøy, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, m.m. Dette er i tråd med samfunnets utvikling og den tid vi lever i.

Rammeplanen har et ryddig oppsett og det er en rød tråd i planen.

 

I forbindelse med ny rammeplan mener vi at det bør utarbeides temahefter innenfor:

  • Demokrati, mangfold og gjensidig respekt
  • Bærekraftig utvikling
  • Livsmestring og helse
  • Progresjon
  • Digitale praksis

Ansvar og roller, om dette punktet skal være med i planen, bør det komme tidligere i dokumentet, det vil gi klarere linjer i forhold til hvem som skal utøve mål og innhold som rammeplanen skisserer.

For øvrig er det et spørsmål om dette punktet skal være med i dette dokumentet.  Barnehagene har til nå hatt handlingsrom til å organisere seg til beste for sin organisasjon. De har hatt rom for å fordele ansvar og arbeidsoppgaver etter kompetanse og interesse. Dette bør det kunne fortsettes med uten styring fra rammeplanen.

Det er derfor ønskelig at barnehageeier kan organisere lokalt og sammen med de ansatte kunne finne gode løsninger for sin organisasjon.

Rammeplanen beskriver og setter krav til innholdet i barnehagen. I lov om barnehager er det klare retningslinjer for styrer og pedagogtetthet. Men det står ingenting om tettheten på annet kvalifisert personalet pr. barnegruppe. Dette burde kanskje løftes noe med tanke på de mål og det innholdet barnehagen skal ivareta. En bemanningsnorm for hele personalgruppa bør komme på plass, ikke bare for pedagogtetthet og styrerressurs.