Høringssvar fra Foreldreutvalgsleder Kurland Barnehage

Høringsuttalelse til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 17.01.2017

Svartype: Med merknad

Den nye rammeplanen er forenklet og tydeliggjort på en svært positiv måte. Det antas å være en endring for å øke bevisstgjøringen av hva som forventes av barnehagene med mål om å jevne ut dokumenterte forskjeller i kvaliteten på nasjonalt nivå.

Fremtredende endringer i rammeplanen inkluderer omformulering fra bør til må på en rekke områder. Dette må ses på som økte krav til barnehagenes personale. Ved samtidig innføring av den planlagte nye nasjonale bemanningsnormen med krav til minstebemanning og pedagogtetthet ville dette gi et tydelig løft i barnehagesektoren.

Som FU representant i en barnehage som for tiden er i gang med forberedelser på omfattende ombygging og driftsendring for å redusere bemanningen oppleves det som paradoksalt at endringer i bemanningsaspektet i barnehageloven som skal på høring i 2017, og er politisk ønsket innført senest fra 2021, ikke sammenfaller med ny rammeplan. Dersom det ikke er sammenheng mellom krav og tilgjengelige ressurser frykter vi at rammeplanens intensjon om kvalitetsløft blir tomme ord.

Tilleggskommentar til innhold:

Ansvar og roller bør tydeliggjøres. Hvem er «personalet», sett forbindelse til stillingsbetegnelse og utdanning.

Savner henvisning til dokumentasjon brukt i utarbeidelsen av dokumentet. Spesielt forskning som ligger til grunn for de nye kravene.

Noen sentrale begrep er lite beskrevet/definert og bør tydeliggjøres for å ha en reel verdi. For eksempel begrepet danning, uklart hva som menes her.

Det er også uklart hvilke (hvis noen) metoder som skal tas i bruk for å dokumentere/måle for eksempel progresjon og pedagogisk innhold. Her er det viktig at ansvar og ressursbruk på abstrakte begreper og dokumentasjon av målene ikke går ut over personalets tid med barna. Dette bør komme tydelig frem i rammeplanen. Det er også viktig at personvernet til barna ivaretas og at innhenting og oppbevaring av dokumentasjon gjennomføres i henhold til personvernloven.