Høringssvar fra Anonym

Merknader til utkast Rammeplan for barnehager

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

-ønsker at setningen om pedagogenes metodefrihet tas med.

-har forslag til disse endringene under fagområdet kunst, kultur og kreativitet:

Kunst, kultur og kreativitet Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna gjøre estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna bør støttes i å være aktive og skape egne estetiske uttrykk. Barnehagen bør legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og estetiske uttrykk
 
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:    har tilgang til ting og materiell som understøtter deres lekende og estetiske uttrykksformer 

 
14
 
 tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede   bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne  møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre  bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk   opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 
 
Personalet skal:    samtale med barna om deres og estetiske og kulturelle uttrykk  gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur   være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene  motivere barna til å uttrykke seg gjennom skapende virksomhet og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer  synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom  gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av  tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid.