Høringssvar fra Anonym

Høringsvar

Dato: 13.01.2017

Svartype: Med merknad

 

Fungerer forslaget til ny rammeplan som et tydeligere styringsdokument?

 • Høringsutkastet er mer tydeligere og konkret enn den forrige rammeplanen.
 • Flere avsnitt som gir bedre oversikt.
 • Den er tydelig på verdier og gir mer fokus på emner, som fører til at den har løftet opp begreper som før bare var nevnt.
 • Mye er skrellet bort, noe som er positivt da det var mye tekst i den forrige.
 • Høringsutkastet er fortsatt åpent og gir tolkningsfrihet, noe som oppleves som positivt.
 • Savner mer lovtekst, som ville ha gitt en mer tydelig sammenheng.
 • Strengere krav til digital praksis i barnehagen, til digital dømmekraft.
 • Savner utdypning om barns psykiske helse. For vid formulering slik det står nå. Naturlig at dette kommer under «kropp, bevegelse, mat og helse».
 • Ønsker at det kan være enda mer tydeligere med viktigheten med lek og sosial kompetanse.

 

Fungerer forslaget til ny rammeplan som et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet?

 • Under «ansvar og roller» ønsker vi at barne- og ungdomsarbeider- gruppa har blir nevnt slik at de ikke blir omtalt som det øvrige personalet. Siden de representerer den største gruppa i barnehagen mener vi det ville være anerkjennende ovenfor de å bli nevnt i rammeplanen. Vi tror det ville være mer forpliktende og at de får et større eierforhold til rammeplanen.
 • Ønsker rammeplanen ringpermet.

Hvilke deler av rammeplan som bør utdypes i veiledningsmateriell?

 • Psykisk helse
 • Barn og kropp
 • Spesialpedagogikk
 • Mobbing
 • Det digitale innholdet i barnehagen
 • Flerspråklige barn
 • (s.10 «… støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål…» hvordan skal vi gjøre det?)