Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Høringssvar - forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ønsker å avgi høringssvar på forslaget om ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, men kun den delen som omhandler overgangen fra barnehage til skole. 

FUG er opptatt av overgangen mellom barnehage og skole og er glad for at dette er omtalt i forslag til ny rammeplan for barnehagen, jfr. de siste to avsnittene i høringsnotatet. FUG mener ordlyden ”barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon” ikke er sterk nok. Det må være et krav at alle barnehager har rutiner for hvordan de skal samarbeide med alle grunnskolene som barnehagebarna deres begynner på, og hva slags type informasjon som er nødvendig eller nyttig for en god overgang for barnet. Det må også være gode rutiner for dialog med foresatte om dette, slik at de er trygge på hva slags informasjon som deles. En forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er at foreldrene gjennom barnehageløpet har opplevd dialogen med barnehagen som god, at foreldrene har opplevd å bli lyttet til og forstått, slik at de er trygge på at barnehagen ivaretar barnet på en god måte. 

Vi vet fra forskning at barnehagebarn opplever å bli utestengt fra lek av andre barn, og at dette er et mønster som fortsetter i skolen om man ikke bevisst gjør noe for å bryte det. Det kan også være annen informasjon rundt barnet og familiesituasjonen som det kan være viktig for skolen å kjenne til for at dialogen med foreldrene og barnet skal bli god. Hva slags informasjon dette kan være, må barnehagen finne ut av sammen med skolen og med foreldrene.

En god skolestart er svært viktig for det videre utdanningsløpet for barnet, og den legger også grunnlaget for en god dialog videre mellom foreldrene og skolen.

Med vennlig hilsen                                                           

 

Gunn Iren Müller                                           Ole Petter Østerbø

leder                                                              nestleder