Høringssvar fra Cecilie Ottersland Myhre

Kommentarer til ny rammeplan for barnehagen

Dato: 09.11.2016

Svartype: Med merknad

Pkt. 1)

Hovedkapitlene/delene i forslag til ny rammeplan for barnehagen bør gjennomgående knyttes tettere til barnehageloven i form av direkte sitater hentet fra denne. Eks. kap. 1 bør innledes med lovtekst knyttet til formål og verdigrunnlag for barnehagen.

I kap. om Barn og barndom s. 4 bør det sies at overordnede prinsipper om barns beste er hentet fra FNs barnekonvensjon.

I kap. 2 om Barns medvirkning der FNs barnekonvensjon art. 12 løftes, bør man også aktivt vise til art. 13, 14 og 31 om barns rett til hvile, fritid og lek.

Pkt. 2)

Leken bør større grad framskrives i dokumentet, spesielt innledningsvis i kap om Barn og barndom. 1. og 2. setning i 1. avsnitt fungerer godt her, men jeg ønsker meg påfølgende tredje setning der lekens egenverdi (lek for lekens egens kyld) løftes.

Kap. Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek, bør ta større plass. Kap. overskriften her bør også omformuleres, eks.: "Barnehagen skal ivareta og fremme barnas lek". Det samme gjelder kap. om omsorg s. 7, her bør overskriften være: "Barnehagen skal ivareta og fremme barnas omsorgsrelasjoner".

Pkt. 3)

Under kap. om Livsmestring og helse tenker jeg setningen "Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen" er svært viktig. Jeg lurer imidlertid på om dette bør utdypes/vektlegges enda mer, og også forankres i FNs barnekonvensjon art. 31.

Pkt. 4)

Jeg savner et kap. om barnehagens samarbeid med andre instanser.