Høringssvar fra Drivdalen barnehage

Konkretisering av foreldres medvirkning

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

Det er uklart og for lite konkretisert hva som legges i foreldres medvrkning. Under kapittel 1, punkt 3 - samarbeid mellom hjem og barnehage;

Etter erfaring har foreldre som mål å sikre egne barns interesse og utvikling. Det burde konkretiseres at det er foreldrenes samlede synspunkter det skal tas hensyn til. At foreldre får mulighet til å påvirke gruppen, og ikke får styringsrett på individnivå.  Det er også viktig å poengtere at barnehagen er drevet etter pedagogisk planlegging - man skulle tro det vektlegges at barnehagelærere har stor nok fagkunnskap til å både planlegge og gjennomføre innholdet etter både individuell tilpasning, men også for en gruppe barn. Uten å måtte forsvare det faglige. At foreldre og barnehage skal ha et godt samarbeid, samt at foreldre skal ha påvirkningsmulighet gjennom f.eks. samarbeidsutvalg er viktig. På samme måte som man i dialog med foreldre legger til rette for det enkelte barn med tanke på barns beste. Dette uten å gi foreldre noe form for styringsrett eller kontrollfunskjon.

Det bør presiseres hva man legger i begrepene observasjon og vurdering knyttet til foreldres medvirkning - f.eks. at man bruker resultat i foreldreundersøkelser som grunnlag for dialog og tiltak.

Ordlyden i gjeldende Rammeplan for barnehager er bedre enn forslaget.