Høringssvar fra Aili Kalvemo

Samisk barnehagetilbud

Dato: 18.01.2017

Svartype: Med merknad

Kommentar til høringsnotat til forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver punkt 3 «Barnehagens formål og innhold» (s.10) om «Samisk barnehagetilbud»:

 

I forslag til høringsnotat står det at «Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor i.»

 

Videre står det å lese at:

«I barnehager for samiske barn i samiske distrikt er det en forutsetning at barnehagens personale behersker samisk språk og har kunnskap om samisk kultur».

 

Merknader: Det er påfallende at det i forslag til forskrift om rammeplan er lagt til grunn at det kun er krav om samiskspråklige personale i samiske barnehager i «samiske distrikt» og at dette kompetanse kravet ikke gjelder for samiske barnehager «utenfor samiske distrikt».

 

Per i dag bor det flere samer i storbyene Oslo, Tromsø og Alta enn på Finnmarksvidda og disse byene er per definisjon betraktet som «utenfor samiske distrikt». I alle disse barnehagene utenfor samiske distrikt er det kun samisk språklige pedagoger og personale.

 

Sett i lys av befolkningsbildet (det bor flest samer utenfor samiske distrikt) og tilgang på kvalifisert samiskspråklig personale så kan det ikke være et skille i ordlyden i rammeplan for kvalitet i samisk barnehagetilbud og krav om språk kompetanse på bakgrunn av «samiske distrikt» vs «utenfor samiske distrikt».

 

«Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor i.» Barnas rett til å lære seg sitt morsmål er også forankret i FN’s Barnekonvensjon. Regjeringen har i 2015 bedt KMD om å utrede og komme med forslag til lov som skal sikre at barnehager har ansatte som behersker norsk (og samisk i samiske barnehager). Språk krav i barnehager- om det er samisk barnehage eller norsk barnehage- skal og bør være et krav likt uavhengig hvor i landet man bor.

 

Jeg har barn i samisk barnehage i Oslo, har vært representant i Samisk Foreldrenettverks møter i 2014-2016 og kjenner til erfaringene foreldre har fra arbeidet som gjøres i de ulike samiske barnehagene i Norge «utenfor samiske distrikt» (Tromsø, Alta, Tana, Porsanger, Kirkenes, Tysfjord, Snåsa og Trondheim- for å nevne noen. Disse barnehagene mottar offentlig tilskudd fra Sametinget og Fylkesmannen (vår barnehage mottar årlig ca kr 300 000). Sett i lys av ressurs situasjon for disse barnehagene «utenfor samiske distrikt» sammenlignet med andre barnehager- så gir de et like godt tilbud kvalitetsmessig (om ikke bedre i noen tilfeller).