Høringssvar fra Anonym

Høring ny Rammeplan for barnehager

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Høring ny Rammeplan for barnehager

 

Etter mange år som pedagog i barnehage både som mellomleder, styrer og rådgiver ønsker jeg å understreke noen områder som jeg tror er svært viktig for videre utvikling av kvalitet i den norske barnehagen. Disse områdene må på plass for å kunne møte føringene som ligger i ny rammeplan, som nå fremstår tydeligere og mer spisset når det gjelder innholdet i barnas hverdag i barnehagen.

 

Kompetanse

Det er fremdeles i dag en oppfatning av at alle kan jobbe i barnehage. For noen barnehager er det penger å spare i det å tilsette unge, ufaglærte voksne som mer eller mindre tilfeldig detter innom barnehagene. En vedlikeholder med dette bildet av barnehagen som en «plass for pass» og ikke som en grunnleggende, viktig del av utdannings- og danningsløpet for et barn. Dette er svært uheldig for den kvalitet og kontinuitet det skal være i arbeidet rundt barn og det må stilles større krav om faglighet for de som skal jobbe i barnehage. Det er en bekymring at flere tilsatte som jobber i barnehager ikke snakker norsk. De kan til en viss grad være kulturoversettere, men har en stor utfordring rundt det å forstå norsk barnekultur og norsk barnesyn. Det å ikke kunne være en språkmodell for barna er bekymringsfullt i seg selv, men de fleste med en annen kulturbakgrunn har andre syn på grensesetting, lek, barndom, utvikling av sosial kompetanse osv. Det blir også vanskelig å samarbeide om utviklingsarbeid  og kompetanseheving som er en viktig del av arbeidet med å vedlikeholde og utvikle kvaliteten i barnehagen.

Det må bli strengere krav til språkkunnskaper, samfunnskunnskap, fagkunnskap om barn for å kunne arbeide i barnehage. Vi ønsker flere barnehagelærere inn i barnehagene!

 

 

Gruppestørrelse

Den aller største bekymringen ansatte i barnehagene har pr i dag er størrelsen på barnegruppene og manglende mulighet til å være tett nok på det enkelte barn. Det er ofte også for mange barn samlet på et sted ut fra barnehagebyggene sin organisering og det er ofte lite muligheter/rom for å dele barna i mindre grupper. Dette bygger ikke opp under barns valgfridom/medbestemmelse, men skaper uro, høyt støynivå og stress for barn som ofte har en lang dag i barnehagen. Særlig er dette bekymringsfullt for de yngste barna i barnehagen som er i sin grunnleggende oppbygging av og erfaring med tilknytning og bygging av nære, trygge relasjoner.

Det må bli færre barn i barnegruppene for å kunne ivareta barns behov i ulik alder.

 

 

Bemanningsnorm

Vi som har fulgt barnehagehistorien gjennom de siste tre tiår ser en tydelig forverring av barns mulighet til å få den kontakt og støtte som er grunnlaget for å utvikle trygghet, mestring og vennskap med barn og voksne. Brukertilpasning, fleksibilitet, full barnehagedekning har presset barns behov i mange år og det har ikke vært så lett å rope varsku for ansatte i barnehagene! Rammeplanen har et stort fokus på sosial kompetanse der barnet gjennom tett samspill med voksne og andre barn lærer å bli trygg og stolt over seg selv, men også kunne forstå andre og styrke sin evne til samspill og samarbeid. Fokuset på å forebygge, avdekke og sette inn tidlige tiltak er svært viktig, men vi ser at den knappe bemanningsnormen setter dette viktige arbeidet i fare.

For å få til dette må det være nok voksne tett på som kan veilede, støtte, oppmuntre, minne på, rose, trøste både i lek og aktiviteter. Den voksne sin nærværende rolle er særlig viktig for barn som  strever, som ikke snakker norsk eller som har en vanskelig livssituasjon der en ikke har gode modeller rundt seg. For mange barn kan små vansker utvikle seg til å bli store pga barnehagens pressede mulighet  til å arbeide forebyggende.

Færre barn pr voksne i barnehagene.

 

 

Utdanningsstedene

Barnehagene har vært i stor endring og utvikling. Det er viktig at høgskolene følger med i tiden og at vi kan ha samme fokus og drivkraft fremover for å skape den gode barnehagen.

Det kan virke som mange læresteder har en lav terskel for å «slippe igjennom» studenter som kanskje skulle ha fått veiledning på å skifte studieretning. Å være ny som barnehagelærer er ikke lett og det blir viktig å bygge opp gode fadderordninger og oppfølging i barnehagen når en starter i yrket. Men det ser også ut til at en del studenter ikke har egnethet, ballast og plattform for å gå ut i et så krevende og sammensatt yrke.

Tett samarbeid mellom lærestedene, kommunene og forskningen blir enda viktigere fremover!

 

 

Det kan kjennes som en lang vei fra «departementet» og til 1åringen som skal slippe mors sin hånd for første gang. Derfor blir det utrolig viktig at tilbakemeldingene fra oss som arbeider tett på barnehagen til daglig blir tatt på alvor.

 

Lykke til med høringsprosessen!