Høringssvar fra Bærum kommune

Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 12.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Bærum kommune.

Bærum kommuner, Hovedutvalg barn og unge, har følgende synspunkter og innspill på ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:
Forslaget til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremstår som et tydelig styringsdokument og er lett å lese. Det nye forslaget vil kunne være et godt utgangspunkt for personalets refleksjoner og diskusjoner rundt egen praksis og et grunnlag for barnehagenes utviklingsarbeid. Den vil også være et godt utgangspunkt for kommunens tilsyn av barnehagenes pedagogiske praksis. Det er positivt at rammeplanen blir kortet ned og at samfunnsmandatet derved kommer tydeligere frem. Bærum kommune mener imidlertid at koblingen til lovgrunnlaget bør komme klarer frem, eksempelvis ved at lovteksten vises innledningsvis eller i faktabokser. Spesielt viktig er det at barnehagelovens § 1, § 2 og § 3 kommer tydelig frem i rammeplanen.

1. Barnehagens formål og innhold
Det er positivt at forslaget til ny rammeplan viser tydelig retning for det pedagogiske arbeidet og det personalet skal gjøre. Presiseringen av at barnehagen skal legge vekt på lek, omsorg og danning og fremme læring ses på som positivt. Det er bra at lek fremstår som integrert i den pedagogiske helheten og at det er en tydeliggjøring av et helhetlig læringssyn som støtter opp om lysten til å leke, utforske, lære og mestre. Fremhevingen av dette vil kunne å være med på å fremme likeverdige og kvalitetsmessig gode barnehager.
Det er fint at det påpekes at alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha «barnets beste» som grunnleggende hensyn, og at dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet. Her kan det kanskje vises til sammenhengen mellom barnehageloven og barnekonvensjonen og at dette er nedfelt i Grunnloven.
I forbindelse med barns medvirkning står det at alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen, men når det beskrives hva personalet skal gjøre er det lagt stor vekt på personalet som aktive initiativtakere. Det kommer mindre tydelig frem at personalet skal lytte til barna og ta aktivt hensyn til deres bidrag og la seg påvirke av innspillene. Dette kan med fordel komme klarere frem. Det er kun i forbindelse med fagområdet Kunst, kultur og kreativitet at det står tydelig at personalet skal være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike uttrykk og vise respekt for deres ytringsformer.

2. Samarbeid mellom hjem og barnehage
Det er bra at samarbeidet mellom hjem og barnehage vektlegges og at foreldrenes innflytelse skal sikres. Men Bærum kommune stiller seg kritisk til at barnegrupper skal kunne diskuteres med foreldre ut i fra observasjoner og vurderinger. Dette ut i fra både en etisk vurdering og sett i lys av taushetsplikten. Det står blant annet at «Gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger om barnegruppens trivsel, utvikling og læring» (kap. 3, fjerde avsnitt). Barns trivsel, utvikling og læring er individuell, og det er her vanskelig å snakke om barnegruppen generelt. Også med referanse til taushetsplikten, bør dette derfor ikke i særlig grad være gjenstand for drøftinger med foreldregrupper.

3. Ansvar og roller
Den tydelige presiseringen av ansvarfordelingen mellom barnehageeier, styrer og pedagogisk leder er bra. Det er positivt at eiers juridiske ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet blir løftet frem, men det bør også fremkomme at eier må være bevisst sitt handlingsrom hvis det skal foretas lokal tilpassing og at dette ikke må være i strid med barnehagens samfunnsmandat. Det er viktig å få tydelig frem at det må være forskningsbaserte og faglige vurderinger som er utgangspunktet for hvilke metoder og virkemidler som skal brukes i det pedagogiske arbeidet.

4. Forslag til veiledningsmateriell
Det foreslås at det utarbeides veiledningsmateriell knyttet til:
Barns rett til medvirkning
Livsmestring
Relasjonsarbeid
Bærekraftig utvikling
Teknologi
Digital praksis
Tidlig innsats
Arbeidet med de yngste barna

Veiledningsmaterialet bør være nettbasert tekst, gjerne kombinert med filmer, og at det gis hjelpemidler til refleksjoner for personalet. At materiellet ses på som veiledende, ses på som viktig for å ivareta barnehagelærerens ansvar med hensyn til valg av innhold og metoder.