Høringssvar fra Norsk Medisinaldepot A/S

Dato: 15.12.2021

Høringssvar – stønad til legemidler til behandling av covid-19

Norsk Medisinaldepot (NMD) viser til departementets høringsnotat av 14. desember 2021 med forslag til endringer i blåreseptforskriften om stønad til legemidler til behandling av covid-19.

NMD støtter at det legges opp til å benytte de ordinære systemer med blåreseptordningen for å gi økonomisk støtte til legemiddelbehandling. I dag kontrollerer apotek om legemidler som utleveres etter § 2 har riktig refusjonskode og ev. om krav til rekvirent (legespesialist) er oppfylt. For forskrivning iht. § 4 gjelder ikke, mange av de vilkårene som gjelder ved forhåndsgodkjent refusjon etter forskriften § 2. Apotek vil ha svært begrensede muligheter for å kontrollere om faglige anbefalinger er fulgt ved rekvireringen. Dersom det legges opp til at apotek skal ha noen kontrolloppgaver ved utlevering av legemidler til behandling av covid-19, ber vi om å bli involvert før det eventuelt fattes beslutning om dette.