Høringssvar fra Helse Vest RHF

Dato: 17.12.2021

Svartype: Med merknad

Helse Vest RHF støttar forslaget i høyringa om at stønad etter blåreseptforskrifta § 4 til legemiddel for førebygging og behandling av covid-19 berre blir gitt i samsvar med faglege anbefalingar frå Helsedirektoratet.

Med vennleg helsing

Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF