Høringssvar fra Apotekforeningen

Dato: 15.12.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar – stønad til legemidler til behandling av covid-19

Apotekforeningen viser til departementets høringsnotat av 14. desember 2021 med forslag til endringer i blåreseptforskriften om stønad til legemidler til behandling av covid-19.

Apotekforeningen har stor forståelse for at myndighetene har behov for å legge til rette for at tilgangen til nye legemidler til behandling av covid-19 gis til de pasientene med størst forventet nytte av behandlingen. Dette er særlig relevant når det sannsynligvis vil være begrenset tilgang til legemidler. Vi støtter at det legges opp til å benytte de ordinære systemer med blåreseptordningen for å gi økonomisk støtte til legemiddelbehandling.

Høringsnotatet omtaler ikke hvilke faglige anbefalinger det kan være aktuelt å fastsette for bruk av legemidler til behandling av covid-19. Vi legger til grunn at slike anbefalinger skal være styrende for legens forskrivning på blå resept. Det kan ikke legges til grunn at apotek ved utlevering av legemidler skal kontrollere at anbefalingene er fulgt. I dag kontrollerer apotek om legemidler som utleveres etter § 2 har riktig refusjonskode og ev. om krav til rekvirent (legespesialist) er oppfylt. For forskrivning iht. § 4 gjelder ikke, som høringsnotatet redegjør for, mange av de vilkårene som gjelder ved forhåndsgodkjent refusjon etter forskriften § 2. Apotek vil ha svært begrensede muligheter for å kontrollere om faglige anbefalinger er fulgt ved rekvireringen. Dersom det legges opp til at apotek skal ha noen kontrolloppgaver ved utlevering av legemidler til behandling av covid-19, ber vi om å bli involvert før det eventuelt fattes beslutning om dette. Dersom det vurderes kontroller i form av dokumentasjon av positiv PCR-test e.l., må det også tas hensyn til smittevern i apoteket.

Departementets forslag gir ingen begrensning i legers rett til å rekvirere på hvit resept. Vi antar at mange har betalingsvilje til å finansiere slike legemidler selv, og savner en omtale i høringsnotatet av hvordan denne problemstillingen skal håndteres.

Apotekforeningen har hatt dialog med Helsedirektoratet om midlertidig ordning for utlevering av statlig eide legemidler til behandling av covid-19 i en overgangsordning. Vi savner omtale i høringsnotatet om dette, blant annet hvordan overgangen fra bruk av statlig eide legemidler til ordinære forsyningskanaler skal skje.