Høringssvar fra Legemiddelindustrien (LMI)

Dato: 17.12.2021

Svartype: Med merknad

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høringsforslaget den 14. desember 2021, om forslag om endringer i forskrift 28.juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

LMI støtter forslaget til Helse- og omsorgsdepartementet, om å endre § 4, ved at det innføres krav til at stønad til forebygging og behandling av covid-19 med antiviralia kun gis i henhold til faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. LMI støtter departementets vurdering av at de foreslåtte vilkårene skal være utformet for å sikre pasienter rask tilgang til behandlingen i primærhelsetjenesten.

LMI vil gjøre departementet oppmerksom på følgende punkter som vi mener vil være viktig i utformingen av de faglige anbefalingene fra Helsedirektoratet:

· Sikre god tilgjengelighet av behandlingen: LMI anerkjenner behovet for prioritering dersom etterspørselen overstiger tilgjengeligheten som Helse- og omsorgsdepartementet uttrykker en bekymring for. LMI mener det er viktig å sikre at alle som har behov for behandling av covid-19 får tilgang. Vi anerkjenner at det vil være økonomiske konsekvenser ved innføring av en ny behandling, men vil minne om de enorme økonomiske konsekvensene pandemien har medført i form av nedstenging av samfunnet. Legemidler til behandling av covid-19 kan ha viktig samfunnsgevinster gjennom økt produktivitet, redusert belastning i spesialisthelsetjenesten (redusert antall innleggelser) og kan være en viktig faktor som kan bidra til å unngå nedstengninger av samfunnet. LMI mener det er svært viktig å inkludere det samfunnsøkonomiske perspektivet når Helsedirektoratet utarbeider sine anbefalinger.

· Kommunikasjon: det vil være svært viktig å sikre god kommunikasjon av de faglige anbefalingene til Helsedirektoratet ut til fastlegetjenesten. LMI mener også det vil være nødvendig å gjøre befolkningen oppmerksom på tilgjengelig behandling av covid-19. God informasjon og kommunikasjon gjennom pandemien har vært sentralt, og det vil være viktig å sikre gode planer for informasjonsutveksling mellom direktoratet, fastlegetjenesten og befolkning.

· Praktisk gjennomføring av behandling: covid-19 er en svært smittsom sykdom og pasienter som har fått påvist covid-19 skal isoleres for å unngå videre smitte. For legemiddelbehandling mot covid-19 utenfor sykehus, vil det være viktig å starte opp behandlingen raskt etter påvist covid-19 og pasienten har opplevd symptomer. Det er uklart for LMI hvordan covid-19-syke pasienter skal få tilgang til legemiddelbehandlingen dersom det ikke er mulig å oppsøke sin fastlege. Det vil være viktig å sikre tilgang og god informasjon ut til pasienten om aktuell behandling, samtidig som smittevern må ivaretas. Det vil også være viktig å sikre nødvendige takster for fastlegene som vil behandle covid-19 pasienter med aktuelle legemidler.