Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Dato: 15.12.2021

Svartype: Med merknad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til høring om forslag om endringer i forskrift i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

UNN støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endring av Nytt § 4 nr. 2 første ledd tredje og fjerde punktum.

Helse- og omsorgsdepartementet kan vurdere om betegnelsen antiinfektiva i tredje punktum bør erstattes med "legemidler". Vi begrunner dette med at begrepet antiinfektiva er i ATC-registeret avgrenset til legemidler i kapittel J. Aktuelle legemidler til forebygging eller behandling av covid-19 kan være kategorisert i andre kapitler og derfor ikke inngå i betegnelsen "antiinfektiva". Det gjelder for eksempel deksametason (kapittel H, hormoner til systemisk bruk) og legemidler som i dag testes i kliniske forsøk for covid-19 som har indikasjoner for andre tilstander og derfor klassifisert som annet enn antiinfektiva (f.eks. baricitinib, kapittel L, antineoplastiske og immunmodulerende legemidler) eller har ikke fått tildelt ATC-kode og kan derfor få annen klassifisering enn antiinfektiva (f.eks. molnupiravir)