Høringssvar fra Forsvarets seniorforbund

Dato: 19.12.2022

Høringsuttalelse – styrking av forbrukers rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Forsvarets seniorforbund (FSF) viser til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter. FSF støtter forslaget om å styrke forbrukerens rettigheter til å betale med kontanter.

FSF har medlemmer i sin organisasjon som ikke har en digital bank eller bankID. Dette på grunn av alder/funksjonsnedsettelse. Uten mulighet for digital betaling for varer og tjenester, skapes det et utenforskap og barrierer for nevnte personell i samfunnet. Dette er uheldig.

FSF kjenner også til at mange eldre ikke ønsker å bruke digitale hjelpemidler, det være seg smarttelefon eller bankkort. At det finnes et analogt tilbud der det er mulig å betale med sedler og mynter, vil avhjelpe utfordringene som dette personellet møter i sin hverdag.

FSF’s tredje punkt dreier seg om beredskap. Kontanter må kunne benyttes dersom alle andre betalingsformidlingstjenester svikter. Da må prinsippet om å kunne motta kontanter som betalingsmiddel gjelde også til vanlig/ut over beredskapssituasjoner, dvs. i det daglige. På den måten «øves» beredskap daglig. Kontanter burde inngå i DSB forslag til beredskapslager i hjemmet.

Transporttjenester (kollektivreiser) er spesielt omtalt i høringsnotatet. Man ser for seg at det kan lages en forskrift for betaling av slike tjenester og dette vil vurderes i en eventuell forskriftsregulering. FSF er enig i denne tilnærmingen.

Det må imidlertid tas høyde for at alle kan reise kollektivt, uansett betalingsmiddel (vurdere app/smarttelefon, kontanter, betalingskort, «gratis» for enkelte kategorier personell etc).

Med vennlig hilsen
Forsvarets seniorforbund

Jan Erik Thoresen (sign)
Leder FSF

Vedlegg