Høringssvar fra Finans Norge

Dato: 19.12.2022

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 1. september 2022 med frist for høringssvar innen 19. desember 2022.

Hovedsynspunkter

  • Det er behov for en endring av finansavtalelovens regler knyttet til renteendringer av tidsbestemte kredittavtaler som bør effektueres senest samtidig med en eventuell endring av finansavtaleloven § 2-1.
  • Finansnæringen vil bidra til at det tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønsker tilgang til kontanter.
  • Retten til å betale kontanter må avstemmes med forbudet i hvitvaskingsloven § 5 om å motta vederlag på 40000 kroner eller mer i kontanter.

Nødvendig endring av finansavtaleloven

Finans Norge har tidligere gjort Justis- og beredskapsdepartementet oppmerksom på at det er avgjørende, blant annet for finansiell stabilitet, at kredittyters adgang til å si opp en tidsbestemt kredittavtale, der hvor forbruker ikke aksepterer en varslet renteendring, ikke er beheftet med noen grad av usikkerhet. Departementet har bidratt til en nærmere avklaring av denne usikkerheten ved tolkningsuttalelse av 12.09.2022 og gjennom overgangsreglene til ny finansavtalelov. Det er imidlertid avgjørende at departementet følger opp ytterligere gjennom en snarlig lovendring som anerkjenner kredittyters oppsigelsesagang slik at det ikke kan oppstå noe usikkerhet rundt dette spørsmålet.

Finansiell inkludering

Undersøkelser tyder på at så mange som 600 000 nordmenn ikke er digitale, av ulike årsaker. Finans Norge er opptatt av at også disse skal være finansielt inkludert, det vil si ha tilgang til grunnleggende banktjenester som f.eks. betaling. Bankene i Norge har derfor blitt enige om en bransjenorm som inneholder noen prinsipper for hvordan de skal møte ikke-digitale kunder for å ivareta disse kundenes behov.

Selv om mange innbyggere i Norge ikke anser seg selv som digitale, kan de aller fleste benytte betalignskort eller andre digitale betalignsløsninger. Likevel er det en viss andel av befolkningen som ønsker å betale med kontanter. Finansnæringen vil bidra til at det tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønsker det. Bankene leverer og vil levere kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov.

Forholdet til hvitvaskingsloven § 5

Etter hvitvaskingsloven § 5 kan ikke forhandlere av gjenstander motta vederlag i kontanter tilsvarende 40000 NOK.Retten til å betale med kontanter bør etter Finans Norges syn avstemmes mot forbudet i hvitvaskingsloven § 5.