Høringssvar fra Espos Norge AS

Dato: 16.12.2022

Høringssvar- styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Bakgrunn

Espos Norge AS viser til høringsnotat av 01.09.2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet som gjelder overnevnte høring (deres ref. 22/3066) med høringsfrist 19. des. 2022.

Høringen gjelder endring av finansavtalelovens § 2-1 vedrørende styrking av forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Drøfting

Espos har siden 2006 levert betalingsløsninger til festivaler, konserter og bedrifts-/skolekantiner. Vi er per i dag en av de største leverandørene innenfor disse segmentene i Norge.

Når det gjelder festivaler, konserter og lukkede arrangementer (heretter kalt arrangementer) ser vi at kontantandelen har gått betydelig ned de siste årene. I 2022 leverte vi betalingsløsninger til ca. 110 arrangementer med en omsetning på til sammen ca. 600 millioner. Kontantandelen på disse arrangementene var 0,13%.

For å forstå omfanget og sikkerhetsrisikoen ved kontanthåndtering rundt disse arrangementene kan vi ta utgangspunkt i ett av våre arrangementer. Dette arrangementet har over 1000 frivillige og arrangeres i Oslo. Arrangementet foregår på en midlertidig arena og infrastrukturen/salgslokalene består som regel av telt.

De frivillige skal håndtere 450 kassepunkter, fordelt på over 60 forskjellige utsalgssteder. Disse utsalgsstedene selger alt fra mat og drikkevarer til Merchandise. På dette arrangementet var det i gjennomsnitt 12.500 transaksjoner i timen. Med dagens moderne kasseløsninger består kassene av enkle Android-enheter med innebygd printer og bankterminal.
Denne leveransen på 450 terminaler (450kg) får plass i en stasjonsvogn. For å kunne håndtere kontantomsetning på alle disse terminalene, så kommer det i tillegg 450 kontantskuffer, som utgjør 6 fulle euro-paller, tilsvarende 2,5 tonn med utstyr (totalt ca. 3 tonn).

Det er flere utfordringer knyttet til kontanthåndteringen på arrangementer:

  • På grunn av krav til kontantskuff ved kontanthåndtering øker volum og vekt betraktelig, og vi må levere utstyret med lastebil istedenfor en personbil/stasjonsvogn. Vi ser at for oss, som har over 110 arrangementer over hele landet i løpet av sommermånedene, er det store miljømessige og økonomiske besparelser ved fjerning av kontantkravet på disse arrangementene.
  • Manglende innslag på kasse ved kontantbetaling er, og har vært et gjentagende problem på de fleste arrangementer. Det innebærer at kontantene unndras både for arrangør og myndighetskontrollen.
  • Oppbevaring og håndtering av kontanter er også en utfordring på denne type arenaer. Vi har i enkelte tilfeller sett at kontanter oppbevares i både pappesker og søplesekker på arenaen etter at kontantskuffene er tømt (ikke alle arrangørene er like profesjonelle, mange av disse arrangementene drives også av ildsjeler og idealister)
  • Kontanthåndtering vil også utgjøre et svært forsinkende element på denne type arrangementer, da salg som regel vil foregå i begrensede tidsrom (pauser, evt. før konsertstart). Ref. 12.500 transaksjoner i timen.
  • Kostnadene arrangøren har ved å tilby kontantbetaling for 0,13% av publikummet er i de fleste tilfeller mye høyere enn den totale kontantomsetningen på de fleste arrangementene.

Et annet virksomhetsområde Espos Norge jobber innenfor er skole- og bedriftskantiner (heretter kalt kantiner). Vi leverer i dag betalingsløsningen til over 100 kantiner. Denne løsningen baserer seg i dag på at man fyller opp et kort/konto på våre nettsider, og benytter seg av dette kortet/kontoen ved kjøp i kantinen.

I bedriftskantiner har det siden 90-tallet vært mulig å betale med «kantinekort». Dette har enten vært et ansatt-kort, eller et eget kort man har fylt på/trukket i lønn, for å betale med i kantinen. Hensikten med dette er blant annet å unngå kontanthåndtering, både av hygieniske årsaker og av sikkerhetsmessige årsaker. Det meste av private kantiner, er i dag kontantfrie. Det vil medføre en betraktelig stor kostnad for disse å gå over til å tilby kontantbetaling.

De fleste skolekantiner drives i dag med null-profitt. Dette gjør de for å kunne tilby elevene å kjøpe mat på skolen, og kantinen blir ofte drevet av elevene selv. Kostnadene ved å håndtere kontanter (telling og deponering) for en skolekantine er høye i forhold til omsetningen. Skolekantiner har en åpningstid som er begrenset til et friminutt, ofte bare 45 minutter. I løpet av denne korte tidsperioden skal alle elevene ha mulighet til å kjøpe seg mat i kantinen. Håndtering av kontanter i både bedrift- og skolekantiner, vil utgjøre et svært forsinkende element.

Konklusjon

På bakgrunn av overnevnte informasjon, foreslår Espos Norge at det bør det være mulig å avtale seg bort fra kontantkravet for arrangementer på midlertidige arenaer samt for private kantiner og skolekantiner.

For arrangementer som arrangeres i for eksempel en park, kan det tolkes slik at parken defineres som «arrangørens faste forretningslokale» ihht. angrerettlovens §5 bokstav c. Vi mener derfor at det burde være et unntak for disse. Vi foreslår at det legges til et punkt i § 2-1 tredje ledd som lyder:

«I betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter. Unntak fra dette vil være private kantiner, skolekantiner og arrangementer på midlertidige arenaer (konserter, festivaler og lukkede arrangementer)»

Med vennlig hilsen

Ronny Hanssen
Daglig leder
Espos Norge AS