Høringssvar fra Senior Norge

Dato: 04.12.2022

Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endring i finanslovens regler om betalingsoppgjør

Vi viser til høringsutkast fra departementet datert 01.09.2022, ref. 22/3066.

Senior Norge er glad for at regjeringen vil styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter, og vi slutter oss i det vesentligste til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til lovendringer i finansavtaleloven § 2-1 og med de begrunnelser som er gitt i høringsnotatet.

Vi er enige i departementets generelle begrunnelser om at utviklingen i de senere årene går i retning av at stadig flere butikker og tjenesteleverandører ikke aksepterer kontanter som betalingsmidler, at krav om bestemte betalingsmåter kan være problematisk for mange forbrukere i mange situasjoner, og at retten til kontantoppgjør vil være en trygghet for forbrukere som ikke er fortrolige med de betalingssystemene som mange butikker og tjenesteleverandører krever.

Senior Norge vil spesielt peke på at det særlig for en del eldre personer vil kunne oppstå vansker med ikke å kunne betale for kjøp av vanlige varer og tjenester med kontanter. Det er viktig at det er enkelt for eldre å skaffe seg kontanter der de bor, og at de har mulighet til å betale med kontanter dersom de foretrekker det eller har problemer med digital betaling.

Vi vil også mer generelt slutte oss til at hensynet til beredskap og sårbarhet i samfunnet taler for en klarere rett til å kunne betale med kontanter for kjøp av vanlige varer og tjenester.

Vi har merket oss at forslaget i nytt tredje ledd i § 2-1 vil gjelde for «betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere» og at bestemmelsen omfatter blant annet salg i butikker, kiosker og andre utsalgssteder, samt restauranter, hoteller, frisørsalonger og andre lokaler der tjenester selges, jamfør høringsnotatet side 7.

Senior Norge ser det slik at bruk av kontanter minst bør dekke det som er nevnt i høringsnotatet. Vi mener at f.eks. lege- og tannlegetjenester også bør uttrykkelig nevnes blant slike tjenester og -steder som skal omfattes av plikten til å tilby kontant betaling. Det er vår erfaring at mange lege- og tannlegekontorer ikke aksepterer eller tilbyr kontant betaling.

Senior Norge støtter også forslaget til ny bestemmelse i § 2-1 fjerde ledd som gir departementet adgang til å gi forskrift om nærmere regler for å betale med kontanter for kollektivtransport med buss og bane. Vi foreslår at forskriften også omfatter fergetransport.

Senior Norge er enig i at det bør være en beløpsmessig begrensning for retten til kontant betaling, og anser at 40 000 kroner kan være en rimelig grense, ikke minst av hensyn til risiko for hvitvasking eller ran.

Senior Norge ser det som klargjørende at det innføres et uttrykkelig unntak for avtaler om kjøp av varer eller tjenester på kreditt.

Senior Norge er også enig i at det utredes mulige sanksjoner ved brudd på bestemmelsene om kontant betaling, men ber om at en slik utredning fører til en klar hjemmel i finansavtaleloven som gjør det enklere å sanksjonere brudd på bestemmelsene. Vi viser til at Norges Bank har anbefalt at det bør knyttes klarere sanksjonsmuligheter til reglene om kontant betaling.

Senior Norge ber om å bli ført opp som høringsinstans for departementets videre oppfølging og høringsutkast i denne saken. Våre medlemmer er svært opptatt av dette spørsmålet.