Høringssvar fra PION- Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

Dato: 19.12.2022

Høringssvar fra PION - Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

Høringsuttalelse om styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør, referanse 22/3066

PION viser til høringsbrev av 1. september 2022 der Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslaget «Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør» på høring, med høringsfrist 19. desember 2022.

Vi merker oss at vi ikke er blant justisdepartementets høringsinstanser i denne saken, men siden vi jobber for en gruppe, som stadig økende opplever å ekskluderes når det kommer til tilgang til og bruk av digitale banktjenester og Bank-ID tillater vi oss å uttale oss om saken.

PIONs målgruppe er mennesker som jobber med salg av seksuelle tjenester. Det er et mangfoldig marked både når det kommer til kjønns- og seksuelt mangfold og leveforhold og levekår. Det er av nødvendige grunner et felt der kontantbetaling rår: kriminalisering av kjøp av sex gjør at kunder flest velger å betale kontant ved kjøp av seksuelle tjenester. For sexarbeidere er kontantbetaling en viktig sikkhetsstrategi fordi man kan opprettholde anonymitet som man ikke kan med betalingstjenester via banken der personopplysninger vil være tilgjengelig for kunden.

Personer som jobber med sexarbeid har, som alle andre i samfunnet, også løpende utgifter som skal betales. De fleste mennesker med norsk statsborgerskap eller som har oppholdstillatelse i Norge har bankkonto og BankID, men mange sexarbeidere har det ofte ikke.

En forholdsvis stor andel av sexselgere som jobber i Norge, tilhører nemlig sjiktet av mobile arbeidsmigranter i EU/EØS-land, som reiser rundt blant forskjellige land for å jobbe. Noen pendler mellom oppholdsland og Norge, jobber her i tre måneder før de reiser hjem og kommer tilbake når Schengen-reglene tillater det.

En annen gruppe som er berørt er migranter som oppholder seg her, men ikke har oppholdstillatelse i Norge. Det være seg fattige arbeidsmigranter som forsørger familien i hjemlandet med sexsalg i Norge, og tidligere flyktninger- og asylsøkere som ofte ikke har noen andre land å reise til. En tredje gruppe av sexarbeidere som er samfunnsmessige marginaliserte er stoffbrukere som finansierer livet rusavhengigheten med sexsalg.

PION ser derfor med bekymring på at muligheten for å betale kontant eller med giro, uten å være knyttet til en banktjeneste, har blitt sterkt redusert og i enkelte tilfeller helt borte. I 2019 forsvant muligheten for å betale husleie ved bruk av giroer på Posten. I løpet av pandemiårene 2020 og 2021 har også stadig flere utsalgssteder benyttet seg av muligheten smittevernet ga til å nekte å ta imot kontantbeløp.

Manglende tilgang til å betale nødvendige utgifter med kontanter skaper et svart marked for personer som tar seg betalt for å håndtere utgifter som krever tilgang til digitale banktjenester og BankID. Dette er en uheldig utvikling. Sexarbeidere gjør ikke noe ulovlig, og vi bør ikke ha en nasjonal betalingspolitikk som skaper avhengighet til og tilrettelegger for et svart økonomisk marked for tredjepart.

PION har mottatt flere henvendelser fra sexarbeidere som har fått sagt opp kundeforholdet til banken. Bakgrunn synes å være at det er brukt innskuddsautomater, og at det skaper særlig oppmerksomhet når det gjelder bankenes håndhevelse av hvitvaskingsloven. Konsekvensene er tap av BankID som er nødvendig for all dialog med offentlige tjenester.

Løsningen er derfor ikke bare å kunne betale kontant, men å ha tilgang til analoge betalingstjenester som ikke fordrer at man har et kundeforhold til en bank.

PION støtter derfor forslaget om endringer for å styrke forbrukerens rett til å betale med kontanter.

Oslo, 19. 12. 22

Astrid Renland

Adm. ansvarlig for PION