Høringssvar fra Konservativt

Dato: 29.11.2022

Høringsnotat

Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter- endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring 1.september et forslag om endring i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør i den hensikt å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter. Finansavtaleloven §38 fastsetter uomtvistelig at forbrukerne alltid har rett til å betale med kontanter hos betalingsmottakeren. Departementet viser til at den teknologiske utviklingen har medført at kontanter ikke lenger har den sentrale rollen som betalingsmiddel, og dermed erkjenner at aktører i samfunnet allerede har tatt seg til rette ved å fjerne kontanter som betalingsmulighet mange steder. Derfor legge departementet frem forslag til styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Drøftelse

Dette er et veldig godt eksempel på at mennesker må styre teknologien, og ikke teknologien som må diktere samfunnet. Noe av problemet ligger tilbake i tid til 2017, hvor daværende regjeringsparti Høyre gikk ut og ville fjerne plikten til å ta imot kontanter for bedrifter. For Høyres Nikolai Astrup var dette et forslag for å «starte arbeidet med å fase ut kontanter». I første omgang, som han sa, «med positive virkemidler».

Nå henviser departementets høringsforslag selv til et viktig aspekt som Høyre overser, nemlig beredskapsmessige hensyn. Kun å basere seg på digitale løsninger øker sårbarheten i samfunnet. Dette kan sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill, og det kan effektivt stoppe vanlige folk fra å klare seg i krise og krig, eller hvor normaltilstanden i samfunnet er satt ut av kraft.

Det kontantløse samfunnet gir heller ingen garanti mot økonomisk kriminalitet som enkelte ønsker å tro, da samspillet mellom transaksjoner, kriminalitet og aktører er langt mer komplekst enn kun bruk av kontanter. For vanlige menneskers liv og laden derimot, vil det være katastrofalt å fjerne kontanter. Gjennom avskaffelse av kontanter vil bankvesenet ha total kontroll over folks penger, og enhver økonomisk disponering vil være de facto overvåket. Denne vil kunne være eksponert både for tilgjengelighet på markedet for reklame og påvirkning og ikke minst hacking. Bankvesenets makt over mennesker må begrenses i størst mulig grad, og privatlivets fred og frihet fra overvåking må beskyttes i en digital tid. Da er kontanter helt avgjørende. Det er politikernes oppgave å beskytte borgerne fra at myndigheter og banker kan til enhver tid overvåke og monitorere folkets gjøren og laden.

Skal videreføring av retten til kontanter være effektivt må bankene instrueres til at folk kan ta ut de beløpene de ønsker av sine egne penger i banken. At banker ikke lenger har kontante tjenester, og at man henvises til bankautomater med svært begrenset uttaksmuligheter må reverseres.

Videre skal kunder som ønsker å betale kontant heller ikke straffes med høyere beløp eller pris. I dag har en rekke tjenesteleverandører på eget initiativ fjernet kontanter: helsetjenester, kollektivtransport, restauranter etc. Alle disse aktørene må pålegges å ta imot kontanter. Private aktører som konkurrer om anbud i kollektivtrafikken må legge inn i sine kalkyler at man skal kunne betale kontant når man går ombord i buss, tog eller ferge, slik departementets forslag skisserer.

I tillegg til beredskapshensyn veier følgelig retten til å eie og kontrollere sine egne penger samt begrense overvåkingssamfunnet sterkt.

Konklusjon

Partiet Konservativt støtter departementets forslag til endringer i finansavtaleloven, og anmoder regjeringen om å sørge for at lovgivningen går langt nok til at plikten til å ta imot og retten til å bruke kontanter i Norge er effektiv og reell.

Erik Selle

Partileder

Konservativt