Høringssvar fra Økokrim

Dato: 02.12.2022

Økokrim har vurdert forslagene, særlig i forhold til hvorvidt de foreslåtte endringene i vesentlig grad vil bidra til økt kriminalitet eller svekke kriminalitetsbekjempelsen. Vi har ikke grunnlag for å si at så er tilfellet, siden det i stor grad dreier seg om en presisering av retten til kontantbetaling som allerede eksisterer. Videre er det tungtveiende grunner som tilsier at kontantbetalinger i et visst omfang bør være mulig i de tilfellene det legges opp til, for eksempel for å begrense de økonomiske skadevirkningene av for eksempel sabotasje av elektroniske betalingstjenester.

Vi ser likevel grunn til å kommentere én problemstilling: Det følger av hvitvaskingsloven § 5 at forhandlere av gjenstander ikke kan motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer eller et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta (forhandlere av verdifulle gjenstander er som kjent ikke lenger rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven). Retten til å betale med kontanter må etter vårt syn avstemmes mot forbudet i hvitvaskingsloven § 5, siden man ikke i forskrift kan gi forbrukeren en rett til å betale med kontanter i større utstrekning enn selgeren har lov til å ta imot i kontanter etter hvitvaskingsloven.

Vi er for øvrig av den oppfatning at en beløpsgrense på 40 000 kroner er vesentlig for høy og at denne bør revurderes.