Forsiden

Høringssvar fra NHO

Dato: 19.01.2022

NHO vil takke for muligheten for å kommentere på den foreslåtte tilskuddsforskriften for FORREGION. Ordningen er sentral for mobilisering og igangsetting av mindre lokale og regionale prosjekter.

Det er viktig for NHO at næringslivet har samme vilkår i konkurransen om offentlige midler uavhengig av geografisk plassering. Hvis fylkene alene har ansvar for å definere krav og utlysning hos seg, er det stor risiko for at det etableres ulike forutsetninger for støtte i ulike fylker. Dette er uheldig da bedrifter bør ha samme forutsetninger for støtte i hele landet. Det er i forskriften ikke lagt inn geografiske begrensninger knyttet til søkere, noe som det ofte er ved regionale virkemidler hvor det er krav om at søkere må være fra gjeldende region. Det betyr i prinsippet at alle bedrifter har anledning til å søke hvor de ønsker og det kan virke uryddig hvis de ulike fylkene benytter ulike forutsetninger.

For den enkelte paragraf ønsker vi å påpeke følgende:
§ 2 Virkemidler. I denne paragrafen beskrives hvilke virkemidler som gjelder for ordningen, men disse må ses i sammenheng med § 5 Forutsetninger for støtte noe den per i dag ikke ser ut til å gjøre.

§ 5 Forutsetninger for støtte I denne paragrafen står det at fylkeskommunen kan ilegge krav om bruk av kompetansemeglere. Bedriftene i målgruppen vil ofte ha behov for råd og bistand, men bedriftene bør i størst mulig grad selv få velge hvem de søker råd og bistand fra. Vi anbefaler at kompetansemegler omtales som en mulighet, ikke et krav.

§ 7 Tildelingskriterier Bedriften må samarbeide med et godkjent forsknings- og utdanningsmiljø i prosjektet er en upresis formulering. Lenken i teksten viser til Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner og dette bør også være formuleringen i teksten. Slik det nå er formulert kan det misforståes og tolkes som at det stilles krav til samarbeid både med et forskningsmiljø og et utdanningsmiljø.

§ 12 Fylkeskommunes ansvar og oppgaver I denne paragrafen omtales kompetansemeglere Fylkeskommunene kan velge å selv stå ansvarlig for gjennomføring av kompetansemegling og nettverksmøter, eller om tjenestene anskaffes gjennom offentlig anbud. Kompetansemeglere operer i dag som en tjeneste finansiert av staten og meglere må godkjennes for å kunne utføre dette. Vi anbefaler at forskriften er konsekvent med hensyn på kvalitet og krav til kompetansemeglere, spesielt hvis det blir krav om bruk av disse.