Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 18.01.2022

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune på forslag til ny Forskrift FORREGION

1. Trøndelag fylkeskommune er positiv til at FORREGION-programmet overføres til fylkene og at finansieringen blir gitt direkte fra departementet til fylkene.

2. Trøndelag fylkeskommune ber om at paragraf 1 endres slik at fylkeskommunene gis mulighet til å mobilisere også offentlig sektor.

3. Trøndelag fylkeskommune ber om at paragraf 4 i forskriften får følgende tillegg: «Fylkeskommunene kan selv velge å gi ytterligere begrensninger for hvem som kan søke om midler».

4. Trøndelag fylkeskommune ber om at første setning i paragraf 10 endres til: «Fylkeskommunene står fritt i hvordan de innhenter rapportering på de søkbare tilskuddsmidlene».

5. Trøndelag fylkeskommune ber om at siste setning under paragraf 12 bokstav a blir endret til: «Fylkeskommunene kan selv velge å stå ansvarlig for gjennomføringen av kompetansemegling og nettverksmøter, eller om de ønsker å benytte seg av regelverk for offentlig anskaffelse eller offentlig støtte».

Vedlegg