Forsiden

Høringssvar fra Abelia

Dato: 19.01.2022

Tilskuddsforskrift på høring-FORREGION- KDD-programkategori 13.50

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Vi organiserer 2.600 virksomheter med ca. 55.000 årsverk. Vår visjon er "et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn". Abelia har medlemmer innen blant annet IKT, rådgivning, utdanning, forskning og ideell sektor.

Abelia vil takke for muligheten for å kommentere på den foreslåtte tilskuddsforskriften på FORREGION. Ordningen er sentral for mobilisering og igangsetting av mindre lokale og regionale prosjekter. En generell kommentar er at hvis fylkene alene har ansvar for å definere krav og utlysning hos seg, er det stor risiko for at det etableres ulike forutsetninger for støtte i de ulike fylkene. Dette er uheldig da bedrifter bør ha samme forutsetninger for støtte i hele landet. Vi kan heller ikke se at det er satt opp geografisk begrensninger knyttet til søkende bedrift noe som det ofte er ved regionale virkemidler om at søker må være fra gjeldende region. Det betyr i prinsippet at alle bedrifter har anledning til å søke hvor de ønsker og det kan virke uryddig hvis de ulike fylkene benytter ulike forutsetninger.

For den enkelte paragraf ønsker vi å påpeke følgende:

§ 2 Virkemidler.

Det er tydelig beskrevet i denne paragrafen hvilke virkemidler som gjelder for ordningen, men denne må ses i sammenheng med § 5 Forutsetninger for støtte noe det per i dag ikke ser ut til å gjøre.

§ 5 Forutsetninger for støtte

I denne paragrafen vies det til at fylkeskommunen kan ilegge krav om bruk av kompetansemeglere. Det er fint om bedriftene søker råd og bistand, men da i veldig mange tilfeller vil godkjente forskningsorganisasjoner gi god veiledning gjennom prosjektsamarbeidet som utvikles, anbefaler vi at dette tas ut.

§ 7 Tildelingskriterier

“Bedriften må samarbeide med et godkjent forsknings- og utdanningsmiljø i prosjektet" er en upresis formulering. Det er bra det stilles krav til samarbeid med godkjente forskningsorganisasjoner definert i Forskningsrådet, men slik det er formulert her ser det ut som en bedrift må samarbeide både med et forskningsmiljø og et utdanningsmiljø. Forskrifter bør derfor endre teksten i henhold til hva som er gjelder for prosjektene altså samarbeid med en godkjent forskningsorganisasjon slik linken henviser til.

§ 12 Fylkeskommunes ansvar og oppgaver

I denne paragrafen kommer man tilbake til kompetansemeglere “Fylkeskommunene kan velge å selv stå ansvarlig for gjennomføring av kompetansemegling og nettverksmøter, eller om tjenestene anskaffes gjennom offentlig anbud”. Kompetansemegling er nevnt som et mulig krav i paragraf 5: Vi mener det er uheldig at det på ene siden skal kunne kreves at man benyttes seg av kompetansemegling i paragraf 5, men det i paragraf 12 ikke stilles krav til fylkeskommunene omkring kvaliteten på bistand. Kompetansemeglere operer i dag som en tjeneste finansiert av staten og meglere må godkjennes for å kunne utføre dette. Vi anbefaler at forskriften håndterer dette konsekvent med hensyn på kvalitet og krav.

Vedlegg