Høringssvar fra Agder fylkeskommune

Dato: 17.01.2022

Agder fylkeskommune stiller seg positiv til å motta FORREGION-midler som et direkte tilskudd fra departementet fra 2022.. Vi har lest forskriften nøye og er i all hovedsak godt fornøyd, men har noen forslag til endringer.

Kap. 2, §4: Agder fylkeskommune foreslår at følgende setning tilføyes: «Fylkeskommunene kan selv legge til ytterligere begrensinger for hvem som kan søke om midler»

Begrunnelse: Det er fint med en formell avgrensning om hva som regnes som modne bedrifter, men det finnes mange andre gode grunner til å si nei til søker enn at de er moden. Vi har for eksempel kun gitt støtte til små- og mellomstore bedrifter og vil gjerne fortsatt ha anledning til å selv velge den type begrensninger.

Kap.2, §10: Agder fylkeskommune foreslår at første setning endres til «Rapportering på de søkbare tilskuddsmidlene skal skje gjennom Forskningsrådets søknadsportal eller den enkelte fylkeskommunes egne systemer».

Begrunnelse: Agder fylkeskommune har siden oppstarten i 2017 hatt et eget rapporteringssystem som vi ønsker å fortsette å bruke. Dette er en sak utelukkende mellom fylkeskommunen og tilskuddsmottaker der vi ikke behøver Forskningsrådets krefter.

Kap. 2, §12, punkt a): Agder fylkeskommune ber om at siste setning endres til «Fylkeskommunene kan velge å selv stå ansvarlig for gjennomføring av kompetansemegling og nettverksmøter, eller om tjenestene anskaffes gjennom reglene for offentlige anskaffelser eller statsstøtte.»

Begrunnelse: Agder fylkeskommune samarbeider med fire SIVA-aktører i regionen om kompetansemegling som en del av Fylkeskommunens utvidete samarbeid med dem, såkalt «horisontalt offentlig samarbeid» hjemlet i Anskaffelsesforskriften § 3-3 og det er viktig for oss at vi kan fortsette med det.

Agder fylkeskommune har ellers ingen merknader til forskriften.