Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 18.01.2022

Rogalands høringsuttalelse til utkast til forskrift for FORREGION:

  1. Rogaland fylkeskommune ber om at paragraf 1 endres slik at fylkeskommunene gis mulighet til å mobilisere også offentlig sektor.
  2. Rogaland fylkeskommune ber om at paragraf 2 bokstav e blir endret til: «kompetansemegling – diskuterer prosjektideer og kobler bedrifter med relevant støtteordning og FoU-miljø». Det samme gjelder andre setning i siste avsnitt: «Kompetansemeglere kan gi råd til potensielle søkere om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle støtteordninger og forskningsmiljø.» (Begrunnelse: Identifisering av relevant støtteordning utgjør en stor del av kompetansemeglerens oppgave. Det er derfor viktig at det ikke blir utelatt.)
  3. Rogaland fylkeskommune ber om at paragraf 4 i forskriften får følgende tillegg: «Fylkeskommunene kan selv velge å gi ytterligere begrensninger for hvem som kan søke om midler».
  4. Rogaland fylkeskommune ber om følgende tillegg til paragraf 5: «Det er søkers ansvar å oppgi korrekt informasjon om kumulert støtte til fylkeskommunen.» (Begrunnelse: For at fylkeskommunen skal kunne ta en riktig avgjørelse knyttet til kumulert støtte, er vi avhengig av å få informasjon fra søker.)
  5. Rogaland fylkeskommune ber om at første setning i paragraf 10 endres til: «Fylkeskommunene står fritt i hvordan de innhenter rapportering på de søkbare tilskuddsmidlene». (Begrunnelse: Rapportering i portalen kan ikke automatisk overføres til Regionalforvaltning ved vidererapportering til KMD.)
  6. Rogaland fylkeskommune ber om at siste setning under paragraf 12 bokstav a blir endret til: «Fylkeskommunene kan selv velge å stå ansvarlig for gjennomføringen av kompetansemegling og nettverksmøter, eller om de ønsker å benytte seg av regelverk for offentlig anskaffelse eller offentlig støtte». (Begrunnelse: Offentlig anskaffelse innebærer flere muligheter enn anbud. Det bør være mulig å bruke hele regelverket og andre aktuelle løsninger.)