Høringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS

Dato: 19.01.2022

Innspill til tilskuddsforskrift -FORREGION-

NORCE Norwegian Research Centre (NORCE) vil takke for muligheten for å kommentere på den foreslåtte tilskuddsforskriften på FORREGION.

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 750 ansatte. Vi forsker på tema innenfor energi, klima, miljø, teknologi, samfunn og helse. Vi er lokalisert langs kysten fra Alta og Tromsø i nord, via Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad til Oslo i sørøst.

Ordningen er sentral for mobilisering og igangsetting av mindre lokale og regionale prosjekter. En generell kommentar er at vi kan ikke se at det er ikke se at det er satt opp geografisk begrensninger knyttet til søkende bedrift. Dette er et prinsipp som har lagt til grunn for de fleste regionale forskningsfondsutlysningene frem til nå. Det betyr i prinsippet at alle bedrifter har anledning til å søke hvor de ønsker og det kan virke uryddig hvis de ulike fylkene benytter ulike forutsetninger.

§ 2 Virkemidler.

Denne paragrafen er presis beskrevet, men må ses i sammenheng med § 5 Forutsetninger for støtte; noe det per i dag ikke ser ut til å være.

§ 5 Forutsetninger for støtte

I denne paragrafen vises det til at fylkeskommunen kan ilegge krav om bruk av kompetansemeglere. Det er fint om bedriftene søker råd og bistand, men i veldig mange tilfeller vil godkjente forskningsorganisasjoner også kunne gi god veiledning gjennom prosjektsamarbeidet som utvikles. Vi anbefaler derfor at dette kravet tas bort.

§ 7 Tildelingskriterier

Bedriften må samarbeide med et godkjent forsknings- og utdanningsmiljø i prosjektet….er en upresis formulering. Det er bra det stilles krav til samarbeid med godkjente forskningsorganisasjoner definert i Forskningsrådet, men slik det er formulert her ser det ut som en bedrift må samarbeide både med et forskningsmiljø og et utdanningsmiljø. Forskrifter bør derfor endre teksten i henhold til hva som er gjelder for prosjektene altså samarbeid med en godkjent forskningsorganisasjon slik linken henviser til.