Høringssvar fra Byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo kommune

Dato: 18.01.2022

Vedtak:

Byråd for næring og eierskap avgir på delegert fullmakt følgende Oslo kommunes høringssvar til kommunal og moderniseringsdepartementets «Utkast til forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskudd til Forskningsbasert innovasjon i regionene FORREGION forvaltet av fylkeskommunene»:

Oslo kommune er positive til at ansvaret for mobiliseringsvirkemidlene overføres til fylkeskommunene, og vil samtidig presisere at dette ikke må gå på bekostning av statlige bevilgninger til formålet. Det er positivt at bevilgningen vil være overførbar mellom budsjettår.

Aktiviteter som innebærer tildeling av statsstøtte

Det blir vurdert som positivt at KMD legger opp til å notifisere forprosjekter i FORREGION etter gruppeunntakets artikkel 25. Dette innebærer at forprosjektene notifiseres under samme artikkel som regionale forskningsfond og Forskningsrådets virkemidler.

I forskriften omtales også «bagatellmessig støtte». Dette gjelder antakelig mobilitetsordningen «forsker til låns», og burde i så fall vært presisert.

Paragraf 4 omhandler hvem som kan søke om tilskudd fra FORREGION. Dette skal være foretak uten eller med liten forskingserfaring. Paragrafen definerer hva en mener med et slikt foretak. Det er ønskelig at Fylkeskommunene har handlingsrom til å sette ytterligere rammer for hvem som kan søke om støtte. Det foreslås derfor følgende tillegg i denne paragrafen:

«Fylkeskommunene kan selv velge å gi ytterligere begrensninger for hvem som kan søke om midler».

Paragraf 10 omhandler krav til tilskuddsmottakers rapportering. Her stilles krav om at rapportering skal skje gjennom Forskningsrådets søknadsportal. P.t. har fylkeskommunene ikke tilgang til å bruke «rapporteringsmodulen» i Forskningsrådets søknadsportal, og dette kravet virker ikke gjennomførbart med dagens praksis.

Paragraf 13, bokstav a siste setning omtaler kompetansemegling og nettverksmøte. Det er ulike måter å organisere disse tjenestene rundt om i landet. Kompetansemegling er en form for rådgivning, og engasjement av kompetansemeklere skjer gjennom offentlig anbud de fleste steder i landet. I noen få tilfeller har fylkeskommunene inngått samarbeidsavtale med aktuelle kunnskapsinstitusjoner om denne tjenesten. Forslaget til forskrift begrenser organiseringen av kompetansemegling til to modeller; anbud eller «egen regi». Nettverksmøter organiseres av kompetansemeglerne, og inngår dels i deres oppdrag, dels dekket utgiftene til gjennomføring fra midler satt av til formålet. Forslaget til forskrift oppfattes derfor som litt begrensende i forhold til dagens praksis.

Det foreslås derfor å endre på denne setningen slik:

«Fylkeskommunen organiserer gjennomføringen av kompetansemegling og nettverksmøter slik en finner formålstjenlig og i tråd med gjeldende regelverk.»

Paragraf 14 administrasjons- og gjennomføringskostnader. I forskriften foreslås at inntil 7 prosent av tildelte midler kan brukes til å dekke fylkeskommunens egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dette er lavere enn RFF, der grensen er satt til 10 prosent. FORREGION vil i praksis kreve aktiv administrativt arbeid og ledelse, da en også må følge opp kompetansemeglerne og bruke noe tid på nettverksmøter og mobilitet, i tillegg til søknadsbehandling av forprosjektene Den lave satsen til administrasjon og gjennomførings-kostnader forstås som at KMD forventer at fylkeskommunene selv dekker noe av kostnadene ved å forvalte disse aktivitetene.

Victoria Marie Evensen

byråd