Forsiden

Høringssvar fra KS

Dato: 19.01.2022

KS viser til høringsbrev datert 1.12.21 og har følgende innspill til forslag til forskrift:

KS støtter overføring av midler direkte til fylkeskommunene i tråd med regionreformens intensjoner om å styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutviklere. Det er avgjørende at fylkeskommunene har anledning til å legge regionalpolitiske vedtak til grunn for målretting av midlene tilpasset den enkelte region i tråd med gjeldende lover og regler. Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens ordning slik den har vært praktisert fra Forskningsrådet. Fylkeskommunene har lang erfaring med forvaltning og tildeling av tilskudd til ulike ordninger i tråd med nasjonale og internasjonale føringer.

Fylkeskommunene har en nærhet til kommuner i egen region som i større grad enn nasjonale virkemidler setter dem i stand til å mobilisere offentlig sektor til forskning og innovasjon. KS mener at forskriften bør åpne for at fylkeskommunene selv kan avgjøre om de ønsker å benytte midlene til å mobilisere offentlig sektor til å ta i bruk forskning og innovasjonsarbeid.

Foretak som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt støttet fra regionale forskningsfond, forskningsrådet eller EUs forskningsprogram blir i forskriften regnet som erfarne og unntas muligheten til å søke om midler (§4). Det kan være tilfeller hvor foretak har erfaring fra andre innovasjonsvirkemidler som gjør at de kan betraktes som erfarne og bør unntas. KS mener fylkeskommunene selv bør ha mulighet til å gi ytterligere begrensninger i hvem som kan søke om midler.

Det er ulike måter å organisere aktivitetene i FORREGION i de ulike fylkene. Forskriften avgrenser muligheten fylkeskommunene har til å inngå avtaler om gjennomføring av aktiviteter til anbudsprosesser (§12a). KS mener fylkeskommunene må gis mulighet til å benytte regelverk for offentlige anskaffelser eller offentlig støtte til å inngå slike avtaler.

På lik linje som med regionale forskningsfond bistår Forskningsrådet med digitale støttetjenester til søknadsbehandling. Det foreslås i forskriften at rapportering av midler skal skje gjennom Forskningsrådets digitale tjenester (§§ 10 og 15a). KS mener fylkeskommunene selv bør få avgjøre hvordan rapportering skal foregå i tråd med gjeldende lover og regler.

KS har ingen øvrige merknader til forskriften.