Høringssvar fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Dato: 17.01.2022

1. Vestfold og Telemark fylkeskommune er positiv til at finansieringen av FORREGION-programmet blir gitt direkte fra departementet til fylkeskommunene.

2. Fylkeskommunene har en nærhet til kommuner i egen region som i større grad enn nasjonale virkemidler setter dem i stand til å mobilisere offentlig sektor til forskning og innovasjon. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at forskriften bør åpne for at fylkeskommunene selv kan avgjøre om de ønsker å benytte midlene til å mobilisere offentlig sektor til å ta i bruk forskning og innovasjonsarbeid.

3. Foretak som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt støttet fra regionale forskningsfond, forskningsrådet eller EUs forskningsprogram blir i forskriften regnet som erfarne og unntas muligheten til å søke om midler (§4). Det kan være tilfeller hvor foretak har erfaring fra andre innovasjonsvirkemidler som gjør at de kan betraktes som erfarne og bør unntas. Likeledes er det foretak som etter forskriftens definisjon blir regnet som erfarne, men som har mistet kompetanse, og bør defineres som et foretak uten eller med liten forskningserfaring (§4). Vestfold og Telemark fylkeskommune mener fylkeskommunene selv bør ha mulighet til å vurdere hvilke foretak som regnes som foretak uten eller med liten forskningserfaring og kan søke om midler basert på en retningslinje om at foretak som er eller har vært prosjektansvarlig i et hovedprosjekt de siste fem år regnes om erfarne foretak.

4. På lik linje med regionale forskningsfond bistår Forskningsrådet med digitale støttetjenester til søknadsbehandling. Det foreslås i forskriften at rapportering av midler skal skje gjennom Forskningsrådets digitale tjenester (§§ 10 og 15a). Vestfold og Telemark fylkeskommune mener fylkeskommunene selv bør få avgjøre hvordan rapportering skal foregå i tråd med gjeldende lover og regler.

5. Det er ulike måter å organisere aktivitetene i FORREGION i de ulike fylkene. Forskriften avgrenser muligheten fylkeskommunene har til å inngå avtaler om gjennomføring av aktiviteter til anbudsprosesser (§12a). Vestfold og Telemark mener fylkeskommunene må gis mulighet til å benytte regelverk for offentlige anskaffelser eller offentlig støtte til å inngå slike avtaler.

6. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at forskriften bør uttrykke sterkere forpliktelse til samhandling mellom Norges forskningsråd og fylkeskommunene, og foreslår at siste avsnitt i paragraf 15 får følgende ordlyd: Norges forskningsråd har ansvar for kunnskaps- og dialogarena, i samarbeid med fylkeskommunene.

7. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ellers ingen merknader til forskriften.